Statut Polskiego Towarzystwa Agronomicznego


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Agronomiczne" i zwane jest w dalszej części "Towarzystwem", w skrócie PTA.
§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Poznań.
§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały.
§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 6

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki według wzorów przyjętych przez właściwe organy administracji państwowej.
§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
1. działanie na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w zakresie agronomii i ochrony środowiska,
2. upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych, konferencji terenowych, 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
3. inicjowanie badań w zakresie określonym celami Towarzystwa oraz współdziałanie w ich prowadzeniu,
4. organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
5. współudział w opracowaniu i wydawaniu czasopism w zakresie dziedzin wymienionych w ust. 3,
6. kształcenie i dokształcanie członków w zakresie tych dyscyplin,
7. wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska,
8. współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustalaniu standardów i nomenklatury tych dyscyplin.


Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. zagranicznych,
4. honorowych.
§ 11

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski działający na rzecz rozwoju i postępu produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska, który zadeklaruje współpracę w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa.
§ 12

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków.
2. W przypadku podjęcia uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
3. Wykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wiadomości Zarządowi Głównemu.
§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością w zakresie określonym celami Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny.
§ 14

1. Członkiem zagranicznym może być obcokrajowiec będący specjalistą w dziedzinie objętej działalnością Towarzystwa, który zadeklaruje swój udział w pracach Towarzystwa i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Główny.
2. Członek zagraniczny Towarzystwa ma te same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyjątkiem praw określonych w § 16 ust. 1.
§ 15

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa lub wyświadczyła mu szczególne zasługi
2. Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Honorowy członek zagraniczny nie płaci składki członkowskiej, a jego prawa określa § 14 ust. 2.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
§ 16

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2. uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,
4. czynnego udziału w eksperymentach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.
§ 17

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji jego celów i zadań,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
§ 18

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi właściwego Oddziału,
2. skreślenie przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, pomimo 2-krotnego pisemnego monitu,
3. wykluczenie na podstawie orzeczenia prawomocnego Sądu Koleżeńskiego za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
§ 19

1. Członka zwyczajnego wyklucza się uchwałą Zarządu Oddziału a zagranicznego uchwałą Zarządu Głównego w oparciu o orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Członka wspierającego skreśla Zarząd Główny w przypadku niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

Rozdział IV. Władze naczelne Towarzystwa

§ 20

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
2. Walne Zebranie Delegatów,
3. Zarząd Główny,
4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Prezes Zarządu Głównego jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez delegatów Walnego Zebrania. W razie ustąpienia prezesa przed upływem kadencji lub zaistnienia przypadków losowych, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które dokonuje wyboru nowego prezesa.
5. Walne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
6. W czasie kadencji władze naczelne towarzystwa mogą być uzupełnione o nowych członków pierwszych z listy wyborczej w miejsce członków ustępujących.

Walne Zebranie Delegatów

§ 21

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Główny.
2. O mającym się odbyć Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Zarząd Główny obowiązany jest zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na 30 dni przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie co najmniej trzech oddziałów, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków towarzystwa, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Delegatów oraz członkowie honorowi.
§ 24

Zarząd Główny obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania, z umieszczeniem w porządku dziennym spraw, na skutek których nastąpiło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
§ 25

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1. z głosem decydującym – delegaci wybrani wg klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny oraz członkowie honorowi,
2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone.
§ 26

Walne Zebranie Delegatów jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie braku quorum wyznacza się nowy termin, w którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowania są tajne, a na żądanie większości mogą być zarządzone głosowania jawne.
§ 27

Do zakresu działania Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności,
2. uchwalenie statutu i dokonywanie jego zmian,
3. przyjmowanie i zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania,
4. rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i delegatów,
7. uchwalenie wysokości rocznych składek członkowskich,
8. nadawanie godności członkostwa honorowego,
9. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.


Zarząd Główny
§ 28

Zarząd Główny składa się z Prezydium Zarządu i Przewodniczących Oddziałów PTA.
1. Prezydium Zarządu w składzie 5 osób w tym Prezes, 2 Vice-Prezesów, Sekretarz Generalny i Skarbnik wybierane jest przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Przewodniczący Oddziałów wybierani są przez Walne Zebrania Członków Oddziału, zgodnie z § 40.
§ 29

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,
3. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności oddziałów, kół, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych,
4. powoływanie Redaktora Naczelnego i Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Towarzystwa,
5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,
6. uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, zarządów Oddziałów i innych,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami,
9. podejmowanie uchwał o delegowaniu członków Towarzystwa na kongresy, konferencje, seminaria naukowe w kraju i zagranicą,
10. podejmowanie uchwał o nadaniu wyróżnień Towarzystwa, zgodnie z regulaminem,
11. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników etatowych Towarzystwa oraz zakresie ich obowiązków.
§ 30

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa, przynajmniej raz na dwa lata i przewodniczy tym zebraniom.
2. Na żądanie co najmniej 4-ech członków Zarządu Głównego prezes zwołuje posiedzenie w ciągu jednego miesiąca.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i zaproszone osoby.
§ 31

1. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
2. Prezydium składa sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach Zarządu Głównego.
3. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji oraz osoby zaproszone.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 32

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.
§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
4. Główna Komisja Rewizyjna składa walnemu Zebraniu Delegatów Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności i jej wyników, a także wniosek w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego.
Sąd Koleżeński
§ 34

Sąd Koleżeński składa się z 9 członków, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza.
§ 35

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania w składzie 3-osobowym spraw spornych wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa.
2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie, co najmniej 5-cio osobowym. Odwołanie zainteresowany może wnieść w ciągu miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V. Oddziały

§ 36

1. Oddział może być powołany przez Zarząd Główny, jeżeli liczy co najmniej 20 członków.
2. Teren działania oddziału określa Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 37

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 38

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd nie później niż na 1 miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa.
4. Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
§ 39

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 30 dni na żądanie:
1. Komisji Rewizyjnej,
2. 1/3 członków oddziału,
3. Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 40

1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie planu działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniem statutu i wytycznymi Zarządu Głównego,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Członków może być zwołane w drugim terminie, jeżeli w pierwszym terminie zebrała się mniej niż połowa ogólnej liczby członków.
Zarząd Oddziału
§ 41

Zarząd Oddziału składa się z 4-6 członków, w tym przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
§ 42

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu,
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego,
4. przyjmowanie nowych członków spośród osób fizycznych i przesłanie listy nowych członków do Zarządu Głównego do wiadomości,
5. składanie zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności,
6. sprawozdanie i ustalenie planu działalności i planu finansowego oddziału,
7. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników etatowych Oddziału oraz zakresie ich obowiązków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami.
Komisja Rewizyjna
§ 43

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej,
2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI. Majątek Towarzystwa

§ 44

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1. składki członkowskie,
2. subsydia i dotacje,
3. darowizny i zapisy testamentowe,
4. dochody z działalności statutowej,
5. dochody z działalności, na które Towarzystwo otrzymało odrębne zezwolenie,
3. Oświadczenia w sprawach finansowych składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa wychodzących na zewnątrz wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.
§ 45

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa


§ 46

1. Zmiany statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić w mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.