O nas

Działalność Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Polsce

Polskie Towarzystwo Agronomiczne (PTA) powstało w 1983 roku, obecnie zrzesza około 620 członków. Organizatorem i pierwszym wieloletnim prezesem (20 lat) był prof. Leszek Malicki (Lublin). W kadencji 2004-2007 funkcję tę pełnił prof. Mariusz Fotyma (Puławy), kolejne dwie kadencje (2008-2011, 2012-2015) obowiązki prezesa sprawował prof. Franciszek Borówczak (Poznań), następnie w kadencji 2016-2019 był dr hab. Stanisław Grześ (Poznań), a aktualnie w kadencji 2020-2023 jest prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak.

Działalność Towarzystwa koncentruje się na następujących celach:

• działania na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej,
• upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska.


Towarzystwo swoje cele i zadania realizuje w oparciu o uczelnie rolnicze, instytuty naukowe, a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i rolników przede wszystkim poprzez zebrania naukowe w oddziałach. W ciągu każdego roku na tych seminariach przedstawianych jest około 100 referatów dla około 3000 słuchaczy. Pomimo tego iż jednym z celów działalności członków jest prowadzenie badań naukowych Towarzystwo rzadko inicjuje i koordynuje takie prace. Ważną częścią działalności jest organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych dotyczących istnego zagadnienia lub programom nauczania przedmiotów rolniczych. Członkowie Towarzystwa proszeni są o przedstawienie swoich opinie instytucjom państwowym dotyczących ważnych problemów gospodarki kraju, rolnictwa, nauki czy szkolnictwa rolniczego. Ponadto PTA uczestniczy w wykonywaniu ekspertyz naukowych dla przedsiębiorstw rolniczych lub zakładów pracujących na rzecz rolnictwa. Dużą wagę Towarzystwo przywiązuje do kształcenia młodej kadry naukowej czemu służą miedzy innymi zebrania i seminaria naukowe. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w organizacji Olimpiady wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Od 1993 r. Towarzystwo organizuje konkursy na najlepszą pracę magisterską i koło naukowe.

Towarzystwo wydaje kwartalnik naukowy „Fragmenta Agronomica” w którym publikowane są prace naukowe, zamieszczane aktualne wiadomości z działalności PTA jak również opinie i polemiki dotyczące szeroko pojętej agronomi. W latach 1984-1988 (rocznik 1-5, nr 1-20) czasopismo było wydawane we Wrocławiu a Redaktorem Naczelnym był prof. Mieczysław Trybała. Po przeniesieniu redakcji do Puław w latach 1989-2008 roku funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Prof. Mariusz Fotyma. Zakończenie 20-letniej pracy Prof. M. Fotymy jako Redaktora Naczelnego „Fragmenta Agronomica” zbiegło się z jubileuszowym wydaniem 25 rocznika czasopisma i nr setnego zeszytu. Od roku 2001 przedstawiane są na łamach kwartalnika informacje o awansach i szczególnych wyróżnieniach uzyskanych przez członków Towarzystwa. Dzięki współpracy z European Society for Agronomy (ESA) biuletyn jest wysyłany do 13 krajów Europy. Znajduje się też w wykazie czasopism indeksowanych w bazie PSJC (Polish Scientific Journal Contents – Biological and Agricultural Sciences). Od 1990 roku wydawane jest także „Bibliotheca Fragmenta Agronomica” w których zamieszczane są materiały konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo.

W 1992 roku Towarzystwo wydało „Słownik agro-bio-techniczny” zawierający około 6 tys. haseł z zakresu produkcji roślinnej przedstawionych w postaci krótkich definicji przetłumaczonych na 5 języków (angielski, czeski, francuski, niemiecki i rosyjski).

Przy PTA afiliowana jest polska sekcja European Society for Agronomy, której wieloletnim przedstawicielem był prof. Mariusz Fotyma. W 2006 roku IX Kongres ESA odbył się w Warszawie (SGGW); przewodniczącym komitetu naukowego Kongresu był prof. M. Fotyma (prezydent ESA w latach 2004-2006), a komitetu organizacyjnego prof. Jan Rozbicki. Aktualnie prof. J. Rozbicki jest przedstawicielem polskiej sekcji ESA, natomiast prof. M. Fotyma jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „European Journal of Agronomy”.

Walne Zgromadzenie Delegatów które odbyło się 26.02.2004 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Agronomiczne. Upoważniło także Zarząd Główny do wynegocjowania i podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PTA i ESA.

Ostatni walny zjazd delegatów PTA miał miejsce w Warszawie w dniu 21 lutego 2008 roku. Decyzją zjazdu było przeniesienie siedziby PTA do Poznania.