Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 31, No. 4 (2014)

System produkcji a plonowanie i jakość ziarna jęczmienia jarego  System produkcji a plonowanie i jakość ziarna jęczmienia jarego
  The production system in relation to spring barley grain yield and quality
Cierpiała R., Wesołowski M.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 7-14 Pełny tekst (Full text) PDF

Zawartość składników mineralnych w runi motylkowato-trawiastej uprawianej ekologicznie w zależności od składu gatunkowego i sposobu użytkowania  Zawartość składników mineralnych w runi motylkowato-trawiastej uprawianej ekologicznie w zależności od składu gatunkowego i sposobu użytkowania
  Mineral content of legume-grass herbage under organic management as affected by species composition and of the sward utilization
Gaweł E., Nędzi M.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 15-27 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ integrowanej i intensywnej technologii produkcji na plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego w warunkach monokultury zbożowej  Wpływ integrowanej i intensywnej technologii produkcji na plonowanie dwóch odmian pszenżyta ozimego w warunkach monokultury zbożowej
  The influence of integrated and intensive production technologies on yield of two winter triticale cultivars in cereals monoculture
Jaśkiewicz B.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 28–36 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ inokulacji pędów ślazowca pensylwańskiego (<i>Sida hermaphrodita</i> [L.] Rusby) grzybem <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> [Lib.] de Bary na zawartość i rozmieszczenie litu, baru, strontu i tytanu  Wpływ inokulacji pędów ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita [L.] Rusby) grzybem Sclerotinia sclerotiorum [Lib.] de Bary na zawartość i rozmieszczenie litu, baru, strontu i tytanu
  The influence of Sclerotinia sclerotiorum [Lib.] de Bary on the content and distribution of lithium, barium, strontium and titanium in stems of Virginia mallow (Sida hermaphrodita [L.] Rusby)
Kalembasa D., Jaremko D., Wiśniewska-Kadżajan B., Jędryczka M., Bik B.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 37–46 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ uprawy roli i nawożenia siarką na komponenty plonu pszenżyta jarego  Wpływ uprawy roli i nawożenia siarką na komponenty plonu pszenżyta jarego
  The influence of soil tillage and sulphur fertilization on the yield components of spring triticale
Klikocka H., Juszczak D., Głowacka A., Cybulska M., Kozłowski H.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 47–57 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ systemów rolniczych na wybrane właściwości gleby i plonowanie roślin  Wpływ systemów rolniczych na wybrane właściwości gleby i plonowanie roślin
  Effect of farming systems on selected soil properties and plant crop yielding
Klima K., Łabza T., Lepiarczyk A.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 58–64 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemów uprawy roli na produkcję biomasy nadziemnej jęczmienia jarego oraz pobranie makroskładników  Wpływ systemów uprawy roli na produkcję biomasy nadziemnej jęczmienia jarego oraz pobranie makroskładników
  The effect of tillage systems on aboveground biomass accumulation of spring barley and macronutrients uptake
Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 65–74 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ uprawy wierzby energetycznej na różnorodność gatunkową chwastów na plantacji i polach przyległych  Wpływ uprawy wierzby energetycznej na różnorodność gatunkową chwastów na plantacji i polach przyległych
  Impact of energetic willow cultivation on species diversity of weeds on willow plantation and adjacent fields
Marks M., Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Treder K.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 75-84 Pełny tekst (Full text) PDF

Fluksapyroksad – nowa strategia w zwalczaniu chorób liści jęczmienia jarego  Fluksapyroksad – nowa strategia w zwalczaniu chorób liści jęczmienia jarego
  Fluxapyroxad – new strategy in reducing leaf disease of spring barley
Sawinska Z., Krzyzińska B., Kazikowski P., Głazek M.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 85–91 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena podatności siewek odmian i rodów buraka cukrowego na porażenie przez izolaty <i>Rhizoctonia solani</i> AG 4  Ocena podatności siewek odmian i rodów buraka cukrowego na porażenie przez izolaty Rhizoctonia solani AG 4
  Susceptibility assessment of seedlings of sugar beet cultivars and lines to infections caused by selected isolates of Rhizoctonia solani AG 4
Skonieczek P., Nowakowski M., Matyka Ł., Żurek M., Wąsacz E.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 92–99 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem na plonowanie buraka pastewnego  Wpływ nawożenia azotem na plonowanie buraka pastewnego
  Effect of nitrogen fertilization on yielding of fodder beet
Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Kulig B., Oleksy A.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 100–107 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ bezpłużnych sposobów uprawy roli na zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej  Wpływ bezpłużnych sposobów uprawy roli na zmienność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej
  Effect of ploughless tillage methods on yield variability of selected winter wheat cultivars
Weber R., Kieloch R.
  Fragm. Agron. 31 (4) 2014, 108–115 Pełny tekst (Full text) PDF