Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 30, No. 3 (2013)

  Ewolucja agronomii jako dyscypliny naukowej   Ewolucja agronomii jako dyscypliny naukowej
  Evolution of agronomy science
Podlaski S.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 7-15 Pełny tekst (Full text) PDF

Ogólna uprawa roli i roślin jako specjalność naukowa agronomii  Ogólna uprawa roli i roślin jako specjalność naukowa agronomii
  General plant and soil cultivation in agronomy discipline
Rudnicki F.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 16-23 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Część I. Plon i jakość korzeni  Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Część I. Plon i jakość korzeni
  Reaction of sugar beet on dose and type of sodium fertilizers on the background of manure application. Part I. Taproots yield and quality
Barłóg P., Szczepaniak W., Grzebisz W.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 24–34 Pełny tekst (Full text) PDF

 Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Część II. Zawartość i akumulacja składników mineralnych  Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Część II. Zawartość i akumulacja składników mineralnych
  Reaction of sugar beet on dose and type of sodium fertilizers on the background of manure application. Part II. Content and uptake of nutrients
Barłóg P., Szczepaniak W., Grzebisz W.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 34–45 Pełny tekst (Full text) PDF

Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego  Liczba Kolbacha jako ważny wskaźnik wartości przetwórczej ziarna jęczmienia browarnego
  Kolbach index as an important indicator of processing value of brewing barley grain
Błażewicz J., Liszewski M., Zembold-Guła A., Kozłowska K., Szwed Ł.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 46–53 Pełny tekst (Full text) PDF

Słody i surowce niesłodowane w produkcji koncentratów typu spożywczego  Słody i surowce niesłodowane w produkcji koncentratów typu spożywczego
  Malts and unmalted raw material in production of food concentrates
Błażewicz J., Szwed Ł., Kawa-Rygielska J., Kupisz K.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 54–63 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ herbicydów na plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kukurydzy w zależności od systemu uprawy roli  Wpływ herbicydów na plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kukurydzy w zależności od systemu uprawy roli
  Influence of herbicides on yielding and selected indexes of spatial structure of maize canopy depending on tillage systems
Gołębiowska H.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 64–69 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ retardanta Moddus 250 EC i nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej  Wpływ retardanta Moddus 250 EC i nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej
  The effect of retardant Moddus 250 EC and nitrogen fertilization on yielding and grain quality of winter wheat
Harasim E., Wesołowski M.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 70-77 Pełny tekst (Full text) PDF

Liczba pędów i masa korzeniowa monokulturowych muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej  Liczba pędów i masa korzeniowa monokulturowych muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej
  Number of shoots and root mass of monoculture lawn turf, depending on the depth of the hydrogel placement and the type of soil cover
Jankowski K., Sosnowski J., Jankowska J., Wiśniewska-Kadżajan B., Herda D.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 78–84 Pełny tekst (Full text) PDF

Stosowanie obniżonych dawek substancji diflufenikan i izoproturon w uprawie pszenżyta ozimego odmiany Grenado i Pizarro  Stosowanie obniżonych dawek substancji diflufenikan i izoproturon w uprawie pszenżyta ozimego odmiany Grenado i Pizarro
  Response of winter triticale var. Grenado and Pizarro on diflufenican and isoproturon reduced doses
Kaczmarek S., Matysiak K., Sekutowski T.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 85–96 Pełny tekst (Full text) PDF

Wartość paszowa ziarna dwóch form jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem  Wartość paszowa ziarna dwóch form jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
  Grain fodder value of two forms spring barley under varied nitrogen fertilization
Krajewski W.T., Szempliński W., Bielski S.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 97–107 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny  Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny
  Influence of biopreparations in winter wheat on numbers of phytophagous insects
R. Lamparski, K. Kotwica, D. Jaskulski, M. Piekarczyk, M. Wawrzyniak
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 108–114 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie i skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część I. Wielkość i komponenty plonu ziarna kukurydzy  Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie i skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część I. Wielkość i komponenty plonu ziarna kukurydzy
  Effect of nitrogen and sulfur fertilization on yield and chemical composition of maize grain. Part I. Maize grain crop yield and its components
A. Lepiarczyk, B. Filipek-Mazur, M. Tabak, A. Joniec
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 115–122 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie i jakość ziarna odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotu  Plonowanie i jakość ziarna odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotu
  Effect of nitrogen fertilization on yielding and grain quality of spring barley cultivars
K. Noworolnik
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 123–131 Pełny tekst (Full text) PDF

   Znaczenie błonnika pokarmowego w diecie oraz jego zawartość w ziarnie jęczmienia jarego w zależności od odmian i gęstości siewu
  Znaczenie błonnika pokarmowego w diecie oraz jego zawartość w ziarnie jęczmienia jarego w zależności od odmian i gęstości siewu
  Importance of dietary fibre in diet and its content in grain of spring barley depending on cultivars and sowing rate
K. Noworolnik, A. Wirkijowska , Z. Rzedzicki
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 132–139 Pełny tekst (Full text) PDF

 Oddziaływanie stresu wodnego na wybrane gatunki traw uprawianych na glebie organicznej  Oddziaływanie stresu wodnego na wybrane gatunki traw uprawianych na glebie organicznej
  The effect of water stress on selected grass species grown in organic soils
M. Olszewska, S. Grzegorczyk
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 140–147 Pełny tekst (Full text) PDF

    Wpływ nawożenia azotem na niektóre cechy jakościowe ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) odmiany Komnata
  The influence of nitrogen fertilization on selected grain quality parameters of hard wheat (Triticum durum Desf.) cv. Komnata
Podolska G., Wyzińska M.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 148–158 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ intensywności uprawy na plonowanie i jakość ziarna nowych linii ozimej pszenicy twardej - wyniki wstępne  Wpływ intensywności uprawy na plonowanie i jakość ziarna nowych linii ozimej pszenicy twardej - wyniki wstępne
  The influence of cultivation intensity on yield and quality of grain new lines winter durum wheat - preliminary results
Spychaj R., Gil Z., Bojarczuk J.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 159–171 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność jednoczesnej inokulacji siewek życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) szczepami bakterii z rodzajów Azospirillum i Rhizobium  Efektywność jednoczesnej inokulacji siewek życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) szczepami bakterii z rodzajów Azospirillum i Rhizobium
  Efficiency of simultaneous inoculation of italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) seedlings with bacterial strains of Azospirillum and Rhizobium genera
Swędrzyńska D., Swędrzyński A., Niewiadomska A., Starzyk J.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 172–182 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ zróżnicowanych  dawek podłoża po produkcji pieczarki na aspekt ogólny i kolorystykę muraw  trawnikowych   Wpływ zróżnicowanych dawek podłoża po produkcji pieczarki na aspekt ogólny i kolorystykę muraw trawnikowych
  Effect of different mushrooms substrate dose on the general aspect and color of turf lawns
Wiśniewska-Kadżajan B.
  Fragm. Agron. 30 (3) 2013, 183–192 Pełny tekst (Full text) PDF