Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 28, No. 2 (2011)

  Nawożenie a plon i jakość surowca szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)
  Fertilization and yield and raw material quality of sage (Salvia officinalis L.)
Bielski S., Szempliński W., Żuk-Gołaszewska K
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 7–14 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ poziomu ochrony roślin, nawożenia azotem i terminu zbioru na plonowanie pszenicy ozimej
  Effect of plant protection, nitrogen fertilization and time of harvest on the yield of winter wheat
Ellmann T.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 15–25 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena przezimowania oraz stopnia porażenia pleśnią śniegową muraw trawnikowych w zależności od zastosowanego hydrożelu i rodzaju nawozu
  Estimation of over wintering and degree of infestation with snow mold of lawn grasses depend on fertilization and hydrogel
Jankowski K., Tkaczuk C., Jankowska J., Czeluściński W
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 26–34 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ochrona pszenicy ozimej przed agrofagami na plantacjach produkcyjnych w regionie kujawsko-pomorskim
  Protection of winter wheat against agrophages on production plantations in Kujawy-Pomorze region
Jaskulski D., Jaskulska I., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 35–43 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego
  The influence of different soil tillage methods and mineral fertilization on the economic parameter of spring barley
Klikocka H., Głowacka A., Juszczak D.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 44–54 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ częstotliwości zbioru i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)
  The effect of harvest frequency and differentiated nitrogen fertilization on yielding of selected clones of willow (Salix viminalis L.)
Nowak W., Sowiński J., Jama A.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 55–62 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego
  The influence of tillage systems on weed infestation and yield of spring barley
Orzech K., Rychcik B., Stępień A.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 63–70 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobu ugorowania na niektóre właściwości fizyczne gleby
  The influence of the method of field fallowing on some physical properties of soil
Podstawka-Chmielewska E., Kurus J.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 71–78 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena potencjału allelopatycznego resztek pożniwnych, samosiewów rzepaku ozimego oraz gleby po jego uprawie
  Estimation of allelopathic potential of crop residue, volunteer rape and soil after winter rape cultivation
Różyło K., Pałys E.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 79–87 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład florystyczny i plonowanie Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus w mieszankach z Medicago sativa ssp. media i Trifolium pratense L.
  Effect of nitrogen fertilization on the floristic composition and yield of Festulolium braunii (K. Richt) a. Camus in mixtures with Medicago sativa ssp. media and Trifolium pratense L.
Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 88–97 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ roślin uprawianych w wąskie i szerokie rzędy na strukturę gleby
  The effect of plants grown in narrow and wide row-spacing on soil structure
Suwara I., Gawrońska-Kulesza A.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 98–105 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od sposobu wykonania uprawy przedsiewnej
  Yield of winter wheat depending on pre-sowing tillage method
Wesołowski M., Cierpiała R.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 106–118 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ rolnictwa na środowisko w opinii właścicieli wybranych gospodarstw środkowowschodniej Polski
  The influence of agriculture on the environment from in the opinion of the owners of chosen farms located in central-eastern Poland
Wielogórska G., Turska E., Czarnocki S.
  Fragm. Agron. 28 (2) 2011, 119–127 Pełny tekst (Full text) PDF