Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 24, No. 4 (2007)

 Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od jednorocznego sposobu ugorowania  Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od jednorocznego sposobu ugorowania
  Health of winter wheat depending on the one-year method of lying the land fallow
Marks M., Kurowski T.P., Makowski P.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 11–17 Pełny tekst (Full text) PDF

Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb na przykładzie bakterii wiążących azot atmosferyczny – oddziaływanie wybranych zabiegów agrotechnicznych  Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb na przykładzie bakterii wiążących azot atmosferyczny – oddziaływanie wybranych zabiegów agrotechnicznych
  N2 fixing bacteria as an example of soil microbial diversity – effects of some agrotechnical practices
Martyniuk S., Oroń J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 18–23 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ łącznego stosowania fenoksapropu-P-etylowego i jodosulfuronu metylosodowego z retardantami na zniszczenie chwastów oraz wyleganie pszenicy ozimej  Wpływ łącznego stosowania fenoksapropu-P-etylowego i jodosulfuronu metylosodowego z retardantami na zniszczenie chwastów oraz wyleganie pszenicy ozimej
  Influence of fenokxaprop-P-ethyl and iodosulfuron-methyl-sodium applied in mixtures with ratardants on weed control and lodging of winter wheat
Miziniak W., Praczyk T.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 24–31 Pełny tekst (Full text) PDF

 Alternatywne metody zwalczania owadzich szkodników magazynowych  Alternatywne metody zwalczania owadzich szkodników magazynowych
  Alternative methods of stored product pests management
Nawrot J., Olejarski P.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 32–40 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie odmiany buraka cukrowego tolerancyjnej na Heterodera schachtii Schmidt i jej wpływ na populację nicienia w glebie  Plonowanie odmiany buraka cukrowego tolerancyjnej na Heterodera schachtii Schmidt i jej wpływ na populację nicienia w glebie
  Yielding of tolerant on Heterodera schachtii Shmidt cultivar of sugar beet
Nowakowski M., Szymczak-Nowak J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 41–47 Pełny tekst (Full text) PDF

Ugór jako element współczesnego krajobrazu rolniczego  Ugór jako element współczesnego krajobrazu rolniczego
  Fallow land as an element of contemporary agricultural landscape
Nowicki J., Marks M., Makowski P.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 48–57 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ następstwa roślin w warunkach zróżnicowanej uprawy roli na niektóre właściwości fizyczne gleby i plony roślin  Wpływ następstwa roślin w warunkach zróżnicowanej uprawy roli na niektóre właściwości fizyczne gleby i plony roślin
  Effect of crop rotation in conditions of differentiated tillage on some soil physical properties and yields
Pabin J., Biskupski A., Włodek S.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 58–64 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie i wartość siewna ziarna pszenicy ozimej w zależności od uwarunkowań wodnych i sposobu uprawy roli  Plonowanie i wartość siewna ziarna pszenicy ozimej w zależności od uwarunkowań wodnych i sposobu uprawy roli
  Yielding and seed value of winter wheat depending on valuation of water condition and tillage systems
Panasiewicz K., Koziara W.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 65–72 Pełny tekst (Full text) PDF

Produkcyjność monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli  Produkcyjność monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli
  Productivity of winter wheat continuous cropping under reduced tillage
Parylak D.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 73–81 Pełny tekst (Full text) PDF

Systemy ochrony ziemniaków przed agrofagami  Systemy ochrony ziemniaków przed agrofagami
  Systems of potato protection against agrophages
Pawińska M.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 82–91 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemu uprawy roli na fizyko-chemiczne właściwości gleb  Wpływ systemu uprawy roli na fizyko-chemiczne właściwości gleb
  Effect of soil tillage systems on physical and chemical soil properties
Pecio A., Niedźwiecki J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 92–99 Pełny tekst (Full text) PDF

Nawożenie ziemniaka międzyplonami ścierniskowymi i słomą  Nawożenie ziemniaka międzyplonami ścierniskowymi i słomą
  The fertilization of potato with catch crops and straw
Płaza A
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 100–105 Pełny tekst (Full text) PDF

Produkcyjność topinamburu (Helianthus tuberosus L.) uprawianego bez nawożenia  Produkcyjność topinamburu (Helianthus tuberosus L.) uprawianego bez nawożenia
  Productivity of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) cultivated without fertilization
Prośba-Białczyk U.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 106–112 Pełny tekst (Full text) PDF

Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku  Postęp biologiczny w hodowli i uprawie grochu siewnego i bobiku
  Biological progress in pea and faba bean breeding and cultivation
Prusiński J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 113–119 Pełny tekst (Full text) PDF

Zapobieganie zatruciom pszczół w zabiegach ochrony roślin  Zapobieganie zatruciom pszczół w zabiegach ochrony roślin
  Prevention of bees poisning in plant protection treatments
Pruszyński G.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 120–126 Pełny tekst (Full text) PDF

Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie  Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie
  Plant protection in sustainable agriculture
Pruszyński S., Skrzypczak G.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 127–138 Pełny tekst (Full text) PDF

Międzyplony ozime w siewach bezpośrednich w południowo-wschodnich stanach USA  Międzyplony ozime w siewach bezpośrednich w południowo-wschodnich stanach USA
  Winter cover crop on no tillage system in south-eastern states of USA
Pudełko J., Szukała J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 139–144 Pełny tekst (Full text) PDF

Oddziaływania konkurencyjne między zbożami jarymi i łubinami w mieszankach oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego  Oddziaływania konkurencyjne między zbożami jarymi i łubinami w mieszankach oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego
  Competitive interactions between spring cereals and lupines in mixtures an mixture growing production effects on very good rye complex soil
Rudnicki F., Kotwica K.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 145–152 Pełny tekst (Full text) PDF

Ekonomiczna efektywność uprawy wierzby  Ekonomiczna efektywność uprawy wierzby
  Economic efficiency of willow cultivation
Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 153–159 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ zabiegów insektycydowo-nawozowych w ochronie rzepaku ozimego na zwalczanie szkodników i plonowanie roślin w latach 2000–2003  Wpływ zabiegów insektycydowo-nawozowych w ochronie rzepaku ozimego na zwalczanie szkodników i plonowanie roślin w latach 2000–2003
  Effect of tank mixtures application of insecticides and foliar fertilizers in pests control in winter oilseed rape and their influence on yield
Seta G., Mrówczyński M.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 160–168 Pełny tekst (Full text) PDF

 Biomasa glonów w glebach o różnym składzie granulometrycznym w okresie początkowego wzrostu pszenicy ozimej  Biomasa glonów w glebach o różnym składzie granulometrycznym w okresie początkowego wzrostu pszenicy ozimej
  Algal biomass in soils of different granulometric composition in the initial stage of winter wheat growth
Sieminiak D., Pecio A., Kubsik K.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 169–175 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemu gospodarowania na agrofitocenozy wysoczyzny siedleckiej  Wpływ systemu gospodarowania na agrofitocenozy wysoczyzny siedleckiej
  Effect of farming system on agrophytocoenoses in the Siedlce upland
Skrzyczyńska J., Rzymowska Z., Pawlonka Z.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 176–183 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobu odchwaszczania na wysokość plonu ziarna trzech mieszańców kukurydzy uprawianych na glebie lekkiej  Wpływ sposobu odchwaszczania na wysokość plonu ziarna trzech mieszańców kukurydzy uprawianych na glebie lekkiej
  The effect of weed treatment on grain yield of three maize hybrids on light sandy soil
Sowiński J., Liszka-Podkowa A.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 184–191 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność energetyczna produkcji wierzby krzewiastej w dolinie dolnej Wisły Energy efficiency of willow production in the valley of lower Vistula  Efektywność energetyczna produkcji wierzby krzewiastej w dolinie dolnej Wisły Energy efficiency of willow production in the valley of lower Vistula
  Energy efficiency of willow production in the valley of lower Vistula
Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Kopaczel M.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 192–197 Pełny tekst (Full text) PDF

Występowanie dżdżownic (Lumbricide) na polu kukurydzy uprawianej w systemie bezorkowym   Występowanie dżdżownic (Lumbricide) na polu kukurydzy uprawianej w systemie bezorkowym
  Earthworms (Lumbricide sp.) population on maize grown in monoculture and in no-tillage system
Szulc P., Dubas A.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 198–203 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmienność plonowania odmian pszenżyta ozimego i jarego uprawianych na glebie kompleksu pszennego dobrego  Zmienność plonowania odmian pszenżyta ozimego i jarego uprawianych na glebie kompleksu pszennego dobrego
  Crop yield variability of winter and spring triticale cultivars cultivated on good wheat complex soil
Ścigalska B.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 204–210 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ uprawy roli, międzyplonu i zaprawy nasiennej Latitude 125 FS na plonowanie pszenżyta ozimego  Wpływ uprawy roli, międzyplonu i zaprawy nasiennej Latitude 125 FS na plonowanie pszenżyta ozimego
  The effect of tillage, stubble crop and seed dressing Latitude 125 FS on yielding of winter triticale
Tendziagolska E.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 211–217 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie owsa w siewie czystym i w mieszankach ze zbożami jarymi  Plonowanie owsa w siewie czystym i w mieszankach ze zbożami jarymi
  The yielding of oats in monoculture and cereal mixtures with spring cereals
Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Buczek J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 218–223 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmiany właściwości gleby średniej pod wpływem następczego oddziaływania wermikompostu oraz zróżnicowanego nawożenia azotem  Zmiany właściwości gleby średniej pod wpływem następczego oddziaływania wermikompostu oraz zróżnicowanego nawożenia azotem
  Changes in medium soil properties under residual effect of vermicompost and nitrogen fertilization
Wacławowicz R., Wojciechowski W., Zawieja J., Tendziagolska E.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 224–231 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmienność nasilenia chorób podstawy źdźbła u odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy i terminu siewu  Zmienność nasilenia chorób podstawy źdźbła u odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy i terminu siewu
  Variable of culm base disease intensity in winter wheat cultivars as depending on the mode of tillage and term of sowing
Weber R., Biskupski A.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 232–239 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ przedplonu i herbicydu na plonowanie pszenicy ozimej  Wpływ przedplonu i herbicydu na plonowanie pszenicy ozimej
  Influence of previous crop and herbicide on winter wheat yielding
Wesołowski M., Dąbek-Gad M., Maziarz P.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 240–246 Pełny tekst (Full text) PDF

 Odporność agrofagów na środki ochrony roślin w rolnictwie zrównoważonym na przykładzie słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.)  Odporność agrofagów na środki ochrony roślin w rolnictwie zrównoważonym na przykładzie słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneusF.)
  Resistance of agrophages to pesticides in sustainable agriculture, taking pollen beetle (Meligethes aeneus F.) as an example
Węgorek P., Mrówczyński M., Zamoyska J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 247–253 Pełny tekst (Full text) PDF

Dynamika wilgotności wierzchniej warstwy gleby w zależności od sposobu uprawy roli   Dynamika wilgotności wierzchniej warstwy gleby w zależności od sposobu uprawy roli
  The dynamics of soil water content at different methods of soil tillage
Włodek S., Pabin J., Biskupski A.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 254–260 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ adiuwantów na możliwość zmniejszenia dawek herbicydów stosowanych do odchwaszczania buraka cukrowego  Wpływ adiuwantów na możliwość zmniejszenia dawek herbicydów stosowanych do odchwaszczania buraka cukrowego
  Effect of adjuvants on possibility of herbicide rate reduction for weed control in sugar beet
Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 261–266 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena poprawności technologii produkcji zbóż jarych na plantacjach produkcyjnych w woj. łódzkim  Ocena poprawności technologii produkcji zbóż jarych na plantacjach produkcyjnych w woj. łódzkim
  Evaluation of technologies correctness cultivation of spring cereals grown in Łódź province farms
Wyszyński Z., Toborowicz I., Michalska B., Kucharczyk D.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 267–274 Pełny tekst (Full text) PDF

Geneza idei i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju  Geneza idei i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
  Origin of idea and education for sustainable development
Zbierska J.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 275–281 Pełny tekst (Full text) PDF

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa  Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa
  Social aspects of sustainable development of agriculture
Zegar J.S.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 282–298 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego oraz azotowego na cechy morfologiczne korzeni buraka cukrowego  Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego oraz azotowego na cechy morfologiczne korzeni buraka cukrowego
  The effect of varying organic and nitrogen fertilization on morphological features of sugar beet roots
Zimny L., Wacławowicz R., Malak D.
  Fragm. Agron. 24 (4) 2007, 299–304 Pełny tekst (Full text) PDF