Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 36, No. 1 (2019)

 Wpływ zaprawiania nasion nawozem mikroelementowym na zawartość chlorofilu w liściach oraz plon nasion soi  Wpływ zaprawiania nasion nawozem mikroelementowym na zawartość chlorofilu w liściach oraz plon nasion soi
  The effect of seeds treatment with a micronutrient fertilizer on chlorophyll content in leaves and yield of soya
Brzezińska A., Mrozek-Niećko A.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2018, 7–15 Pełny tekst (Full text) PDF

 Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej  Energochłonność skumulowana w intensywnej produkcji roślinnej
  Cumulated energy consumption in intensive crop production
Holka M., Bieńkowski J., Jankowiak J.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 16–26 Pełny tekst (Full text) PDF

 Dynamika zachwaszczenia wybranych gatunków segetalnych w łanie kukurydzy uprawianej na ziarno  Dynamika zachwaszczenia wybranych gatunków segetalnych w łanie kukurydzy uprawianej na ziarno
  Dynamics of weed infestation of selected species in the canopy of maize grown for grain
Idziak R., Waligóra H., Skrzypczak W., Kostiw P.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 27–34 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ adiuwantów doglebowych i RSM na skuteczność działania mieszaniny tienkarbazonu metylu z izoksaflutolem stosowanej w kukurydzy  Wpływ adiuwantów doglebowych i RSM na skuteczność działania mieszaniny tienkarbazonu metylu z izoksaflutolem stosowanej w kukurydzy
  Impact of soil-applied adjuvants and UAN on effectivity of thiencarbazone plus isoxaflutole applied in maize
Idziak R., Woźnica Z., Sobczak A., Naskrent B.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 35–44 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ stosowania biostymulatorów na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaka jadalnego  Wpływ stosowania biostymulatorów na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaka jadalnego
  The effect of the use of biostimulators on dry matter and starch content of tuber potatoes
Mystkowska I.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 45–53 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ dolistnego nawożenia mikro- i makroelementowego na plonowanie oraz zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku   Wpływ dolistnego nawożenia mikro- i makroelementowego na plonowanie oraz zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku
  Influence of foliar fertilization with micro- and macroelements on yielding and fat content in seeds of oilseed rape
Oleksy A., Staroń J., Kołodziejczyk M., Kulig B., Brodowicz T.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 54–66 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zachwaszczenie pszenżyta jarego w zmianowaniu i monokulturze w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego  Zachwaszczenie pszenżyta jarego w zmianowaniu i monokulturze w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego
  The weed infestation of spring triticale in crop rotation and monoculture depending on long-term mineral fertilization
Suwara I., Masionek M., Wysmułek A., Ciesielska A., Gozdowski D.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 67–77 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ systemu produkcji i odmian ziemniaka na zawartość wybranych związków antyoksydacyjnych w bulwach  Wpływ systemu produkcji i odmian ziemniaka na zawartość wybranych związków antyoksydacyjnych w bulwach
  Effect of production system and potato varieties on the content of selected antioxidant compounds in tubers
Trawczyński C., Hallmann E., Wierzbicka A.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 78–87 Pełny tekst (Full text) PDF

 Opracowanie i ocena wiarygodności modeli matematycznych do szacowania okresu inkubacji rdzy brunatnej żyta (Puccinia recondita)   Opracowanie i ocena wiarygodności modeli matematycznych do szacowania okresu inkubacji rdzy brunatnej żyta (Puccinia recondita)
  Development and validation of the mathematical model for estimating the incubation period of leaf rust in rye (Puccinia recondita)
Wójtowicz A., Wójtowicz M., Pasternak M.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 88–99 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ stosowania nawozów mineralnych zawierających dodatki biologiczne na skład botaniczny, odżywienie azotem i plonowanie runi trawiastej  Wpływ stosowania nawozów mineralnych zawierających dodatki biologiczne na skład botaniczny, odżywienie azotem i plonowanie runi trawiastej
  Effect of application of mineral fertilizers containing biological additives on botanical composition, nitrogen status and yield of grass sward
Zielewicz W., Goliński P., Wróbel B., Swędrzyński A.
  Fragm. Agron. 36 (1) 2019, 100–113 Pełny tekst (Full text) PDF