Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 35, No. 2 (2018)

Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na wzrost i rozwój żeniszka meksykańskiego (Ageratum houstonianum Mill.)   Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na wzrost i rozwój żeniszka meksykańskiego (Ageratum houstonianum Mill.)
  Effect of preparations containing effective microorganisms for growth and development of floss flower (Ageratum houstonianum Mill.)
Czopek K., Staniak M., Marcinek B.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 7–14 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część I. Komponenty plonowania i plon nasion  Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część I. Komponenty plonowania i plon nasion
  Influence of sowing method and sowing rate on productivity and seed quality of white lupine. Part I. Yield components and seed yield
Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 15–22 Pełny tekst (Full text) PDF

Wskaźniki pobrania całkowitego i jednostkowego składników pokarmowych przez wysoko-plonujący rzepak ozimy w warunkach intensywnego nawożenia magnezem  Wskaźniki pobrania całkowitego i jednostkowego składników pokarmowych przez wysoko-plonujący rzepak ozimy w warunkach intensywnego nawożenia magnezem
  Indices of total and unit nutrient uptake by high-yielding winter oilseed rape under conditions of instensive magnesium fertilization
Grzebisz W., Szczepaniak W., Łączny Sz., Łański M., Zawieja A.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 23–36 Pełny tekst (Full text) PDF

Postęp hodowlany w rzepaku ozimym w oparciu o analizę danych z doświadczeń porejestrowych   Postęp hodowlany w rzepaku ozimym w oparciu o analizę danych z doświadczeń porejestrowych
  Breeding progress in winter oilseed rape based on the post registration experiments
Hoppe Sz., Wenda-Piesik A.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 37–53 Pełny tekst (Full text) PDF

Właściwości powierzchniowo czynne herbicydowych cieczy jonowych z anionem MCPA  Właściwości powierzchniowo czynne herbicydowych cieczy jonowych z anionem MCPA
  Surface activity of herbicide ionic liquids with MCPA anion
Jakubiak E., Luboiński A., Gawlak M., Materna K., Niemczak M.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 54–60 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemu uprawy roli na plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego  Wpływ systemu uprawy roli na plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego
  The impact of tillage system on the yields of selected winter triticale cultivars
Jaśkiewicz B., Jasińska M.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 61–70 Pełny tekst (Full text) PDF

Charakterystyka mieszańców F2 żyta ozimego (Secale cereale L.) pod względem wybranych cech ilościowych  Charakterystyka mieszańców F2 żyta ozimego (Secale cereale L.) pod względem wybranych cech ilościowych
  Characteristic of selected qualitative traits for F2 hybrids of winter rye (Secale cereale L.)
Nowosad K., Łącka A., Bocianowski J.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 71–78 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja produkcyjno-rozwojowa odmian rzepaku ozimego na zróżnicowane dawki N i S  Reakcja produkcyjno-rozwojowa odmian rzepaku ozimego na zróżnicowane dawki N i S
  Production and development reaction of winter rape cultivars for various nitrogen and sulphur doses
Oleksy A.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 79–97 Pełny tekst (Full text) PDF

Zawartość składników pokarmowych w mieszankach grochu siewnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę  Zawartość składników pokarmowych w mieszankach grochu siewnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę
  Nutrient content in mixtures of pea with spring rye cultivated for green mass
Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A., Rzążewska E., Górski R.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 98– 106 Pełny tekst (Full text) PDF

 Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część I. Plon  Postęp hodowlany w polskim rejestrze odmian pszenicy ozimej w latach 1969–2016. Część I. Plon
  Breeding progress in the Polish register of the winter wheat varieties in years 1969–2016. Part I. Yield
Rudnicki F., Piekarczyk M.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 107–125 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ ochrony herbicydowej na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. saccharata)  Wpływ ochrony herbicydowej na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. saccharata)
  Impact of herbicides protection on weeds and yield of sweet corn (Zea mays L. var. saccharata)
Waligóra H., Nowicka S., Szulc P., Chwastek E.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 126– 132 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu   Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu
  Effect of date and density of sowing and weather conditions on growth in the autumn and winter survival of winter oilseed rape morfotypes with traditional and semidraft type of growth
Wielebski F., Wójtowicz M.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 133–145 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia azotem na elementy składowe plonów, zawartość makroskładników oraz wskaźniki technologiczne w ziarnie czterech odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare)  Wpływ nawożenia azotem na elementy składowe plonów, zawartość makroskładników oraz wskaźniki technologiczne w ziarnie czterech odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare)
  Effect of nitrogen fertilisation on the yield components, macronutrient content and technological quality parameters of four winter wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) varieties
Wojtkowiak K., Stępień A., Orzech K.
  Fragm. Agron. 35 (2) 2018, 146–155 Pełny tekst (Full text) PDF