Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 33, No. 1 (2016)

Akumulacja azotu, fosforu i potasu przez kukurydzę w fazie dojrzałości pełnej w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego   Akumulacja azotu, fosforu i potasu przez kukurydzę w fazie dojrzałości pełnej w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego
  Accumulation of nitrogen, phosphorus and potassium in mature maize under variable rates of mineral fertilization
Bąk K., Gaj R., Budka A.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 7-19 Pełny tekst (Full text) PDF

Zespoły segetalne związku Caucalidion lappulae na pogórzu Cieszyńskim  Zespoły segetalne związku Caucalidion lappulae na pogórzu Cieszyńskim
  Segetal association of Caucalidion lappulae of Cieszyn Foothills
Chwastek E., Waligóra H., Skrzypczak W., Klarzyńska A.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 20-29 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ dawki oraz terminu stosowania mieszaniny mezotrionu z nikosulfuronem i adiuwantami na efektywność odchwaszczania kukurydzy  Wpływ dawki oraz terminu stosowania mieszaniny mezotrionu z nikosulfuronem i adiuwantami na efektywność odchwaszczania kukurydzy
  Weed control efficacy of nicosulfuron plus mesotrione in maize as influenced by rate, application time, and adjuvants
Idziak R., Woźnica Z.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 30–37 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmiany zasobności gleb w składniki pokarmowe zachodzące w ciągu ostatnich 20 lat na terenie aglomeracji poznańskiej   Zmiany zasobności gleb w składniki pokarmowe zachodzące w ciągu ostatnich 20 lat na terenie aglomeracji poznańskiej
  Changes of soil abundance in nutrients occurred during last 20 years on the area of Poznań agglomeration
Jakubus M., Graczyk M.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 38–47 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ rodzaju nawożenia na ilość wymywanych podstawowych składników nawozowych z gleby łąki górskiej  Wpływ rodzaju nawożenia na ilość wymywanych podstawowych składników nawozowych z gleby łąki górskiej
  Influence of the type of fertilization on the quantity of primary nutrients leached from the mountain meadow soil
Kacorzyk P., Kasperczyk M., Szewczyk W.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 48–54 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ intensywności bronowania pielęgnacyjnego mieszanki jęczmienia z grochem siewnym na strukturę gruzełkowatą gleby  Wpływ intensywności bronowania pielęgnacyjnego mieszanki jęczmienia z grochem siewnym na strukturę gruzełkowatą gleby
  The influence of intensity of harrowing in mixture of barley and pea on granular structure of soil
Lejman A., Sobkowicz P., Ogórek R.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 55–64 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu nagoziarnistej odmiany jęczmienia jarego   Wpływ nawożenia azotem na wysokość i jakość plonu nagoziarnistej odmiany jęczmienia jarego
  Effect of nitrogen fertilization on grain yield and quality of naked spring barley cultivar
Liszewski M., Błażewicz J.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 65–75 Pełny tekst (Full text) PDF

 Podatność odmian kukurydzy cukrowej na porażenie przez Ustilago maydis(DC)  Podatność odmian kukurydzy cukrowej na porażenie przez Ustilago maydis (DC)
  Susceptibility of sweet corn varieties to Ustilago maydis (DC)
Waligóra H., Sawinska Z., Skrzypczak W., Idziak R., Weber A., Głowicka-Wołoszyn R.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 76-86 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmienność plonowania wybranych odmian pszenżyta ozimego w zależności od technologii uprawy i środowiska  Zmienność plonowania wybranych odmian pszenżyta ozimego w zależności od technologii uprawy i środowiska
  Variability yielding of winter triticale varieties according to cultivation technology and environment
Weber R., Bujak H.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 87–95 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ międzyplonu ścierniskowego na zawartość i rozmieszczenie diaspor chwastów w glebie  Wpływ międzyplonu ścierniskowego na zawartość i rozmieszczenie diaspor chwastów w glebie
  The impact of stubble crops on content and distribution of weed diasporas in soil
Wrzesińska E., Pużyński S., Nurkiewicz G., Komorowska A.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 96–103 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ polepszaczy glebowych na stan odżywienia i plonowanie lucerny siewnej (<i>Medicago sativa</i> L.)  Wpływ polepszaczy glebowych na stan odżywienia i plonowanie lucerny siewnej (Medicago sativa L.)
  Effect of use of soil improvers on vigour and yield of alfalfa (Medicago sativa L.)
Zielewicz W., Swędrzyński A., Swędrzyńska D., Wolna-Maruwka A., Głuchowska K.
  Fragm. Agron. 33 (1) 2016, 104–112 Pełny tekst (Full text) PDF