Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 32, No. 3 (2015)

Reakcja pszenicy populacyjnej i mieszańcowej na zróżnicowaną ilość wysiewu  Reakcja pszenicy populacyjnej i mieszańcowej na zróżnicowaną ilość wysiewu
  Response of population and hybrid wheat to diverse sowing rate
Buczek J., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 7-16 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zbioru kombajnowego na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego  Wpływ zbioru kombajnowego na wigor i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego
  The influence of combine harvest on the vigour and sowing value of narrow-leaved lupin seeds
Faligowska A., Szymańska G., Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 17-23 Pełny tekst (Full text) PDF

Charakterystyka przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk ze związku Phragmition i Magnocaricion w dolinie Noteci Bystrej   Charakterystyka przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk ze związku Phragmition i Magnocaricion w dolinie Noteci Bystrej
  The effect of habitat conditions on the formation of communities from the alliances Phragmition and Magnocaricion in the Noteć Bystra valley
Grzelak M., Gaweł E., Murawski M., Runowski S., Knioła A.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 24–31 Pełny tekst (Full text) PDF

Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na glebie lekkiej  Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na glebie lekkiej
  The analysis of yielding stability of some potato (Solanum tuberosum L.) cultivars on light soil
Jankowska J., Pietraszko M., Lutomirska B.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 32–43 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja roślin bobiku na dawkę startową azotu oraz dokarmianie dolistne  Reakcja roślin bobiku na dawkę startową azotu oraz dokarmianie dolistne
  Reaction of field bean to initial dose of nitrogen and foliar feeding
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 44–53 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej  Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej
  Impact of crop sequence and tillage system on weed infestation of winter wheat
Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 54–63 Pełny tekst (Full text) PDF

Wypełnienie źdźbła rdzeniem u wybranych odmian i linii pszenicy ozimej  Wypełnienie źdźbła rdzeniem u wybranych odmian i linii pszenicy ozimej
  Stem filling by pith of selected varieties and lines of winter wheat
Nawracała J., Kurasiak-Popowska D., Pluta M.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 64–72 Pełny tekst (Full text) PDF

Genotypowa i środowiskowa zmienność występowania wad miąższu bulw w plonie rodów hodowlanych ziemniaka  Genotypowa i środowiskowa zmienność występowania wad miąższu bulw w plonie rodów hodowlanych ziemniaka
  Genotypic and environmental variability of occurrence internal tubers defects in the yield of potato breeding lines
Pietraszko M., Jankowska J., Lutomirska B.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 73-87 Pełny tekst (Full text) PDF

Jednostka pszenna jako syntetyczny miernik produkcji rolniczej  Jednostka pszenna jako syntetyczny miernik produkcji rolniczej
  Wheat unit as the synthetic measurer of the agricultural production
Rudnicki F.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 88–102 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ technologii uprawy na plonowanie i zawartość białka w ziarnie jęczmienia jarego  Wpływ technologii uprawy na plonowanie i zawartość białka w ziarnie jęczmienia jarego
  The effect of cultivation technology on yielding and protein content in spring barley grain
Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Oleksy A., Lorenc-Kozik A., Kulig B.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 103–112 Pełny tekst (Full text) PDF

Odmianowe zróżnicowanie produktywności roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym   Odmianowe zróżnicowanie produktywności roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym
  Cultivar differentiation of potato plant production in organic and integrated systems
Zarzyńska K., Goliszewski W.
  Fragm. Agron. 32 (3) 2015, 113–120 Pełny tekst (Full text) PDF