Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 32, No. 2 (2015)

Wpływ wybranych herbicydów na plon i cechy jakościowe oraz poziom ich substancji czynnych w ziarnie kilku odmian kukurydzy  Wpływ wybranych herbicydów na plon i cechy jakościowe oraz poziom ich substancji czynnych w ziarnie kilku odmian kukurydzy
  Impact of selected herbicides on yield and quality and the level of their active substances in the grain of several varieties of corn
Gołębiowska H.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 7-19 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę plonu i zanieczyszczenie ziarna pszenicy ozimej  Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na strukturę plonu i zanieczyszczenie ziarna pszenicy ozimej
  The effect of long-term varied fertilization on the yield structure and winter wheat grain contamination
Jaskulska I., Boczkowski T., Janiak A., Jaskulski D.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 20-28 Pełny tekst (Full text) PDF

Plenność Galium aparine L. w łanach czterech roślin uprawnych  Plenność Galium aparine L. w łanach czterech roślin uprawnych
  Fruit production of Galium aparine L. in canopies of four field crops
Jastrzębski W.P., Jastrzębska M., Szewczak M., Ciućkowska-Sadlak B.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 29–38 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ sposobu użytkowania terenu na różnorodność nadbrzeżnych zbiorowisk roślinnych i stan wód rzeki Wirenki  Wpływ sposobu użytkowania terenu na różnorodność nadbrzeżnych zbiorowisk roślinnych i stan wód rzeki Wirenki
  Impact of land use on diversity riparian plant communities and quality of water of the Wirenka river
Klarzyńska A., Kryszak A., Kaczmarek K., Kryszak J., Maćkowiak Ł.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 39–50 Pełny tekst (Full text) PDF

Bilans potasu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej specjalizacji  Bilans potasu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej specjalizacji
  Potassium balance in various specialised small-area farms
Kupiec J.M.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 51–62 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zastosowania podłoża popieczarkowego na plon i zawartość wybranych makroelementów w bulwach ziemniaka i ziarnie pszenicy ozimej  Wpływ zastosowania podłoża popieczarkowego na plon i zawartość wybranych makroelementów w bulwach ziemniaka i ziarnie pszenicy ozimej
  Effect of spent mushroom substrate application for yield and content of selected macroelements in potato tubers and grain of winter wheat
Majchrowska-Safaryan A
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 63–70 Pełny tekst (Full text) PDF

Wartość energetyczna i plonowanie łąk ekstensywnie użytkowanych  Wartość energetyczna i plonowanie łąk ekstensywnie użytkowanych
  Energy value and yielding from extensively used meadows
Murawski M., Grzelak M., Waliszewska B., Knioła A., Czekała W.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 71–78 Pełny tekst (Full text) PDF

Porównanie składu pierwiastkowego korzeni buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) w zależności od odmiany  Porównanie składu pierwiastkowego korzeni buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) w zależności od odmiany
  Comparison of the elemental composition of red beet (Beta vulgaris L.) roots depending on the cultivar
Nizioł-Łukaszewska Z., Gawęda M.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 79-86 Pełny tekst (Full text) PDF

Bilans azotu, fosforu i potasu drugiej rotacji płodozmianu w systemie produkcji ekologicznej na glebie lekkiej  Bilans azotu, fosforu i potasu drugiej rotacji płodozmianu w systemie produkcji ekologicznej na glebie lekkiej
  Balance of nitrogen, phosphorus and potassium in the second cycle of crop rotation in organic production system on the light soil
Trawczyński C.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 87–96 Pełny tekst (Full text) PDF

Syntaksonomiczna ocena zbiorowisk chwastów w zasiewach żyta (Secale cereale L.) na polach ukraińskiego Roztocza  Syntaksonomiczna ocena zbiorowisk chwastów w zasiewach żyta (Secale cereale L.) na polach ukraińskiego Roztocza
  Syntaxonomic evaluation of weed communities in rye in the Ukrainian Roztocze
Woźniak A., Soroka M
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 97–110 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ obniżonych dawek herbicydów stosowanych z adiuwantami w różnych terminach na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy   Wpływ obniżonych dawek herbicydów stosowanych z adiuwantami w różnych terminach na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy
  Influence of reduced rates of herbicides applied with adjuvants et various dates on weed control and yield of maize
Woźnica Z., Idziak R.
  Fragm. Agron. 32 (2) 2015, 111–118 Pełny tekst (Full text) PDF