Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 31, No. 2 (2014)

Wpływ nawożenia siarką na plonowanie bobu na tle zróżnicowanych poziomów zawartości potasu w glebie  Wpływ nawożenia siarką na plonowanie bobu na tle zróżnicowanych poziomów zawartości potasu w glebie
  Effect of sulphur fertilisation on seed yield and yield components of broad bean on the background of different levels of potassium content in soil
Barłóg P., Niewiadomska A., Ambroży-Deręgowska K.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 7-17 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem i fluroksypyru (Starane 250 EC) na zawartość białka ogólnego i  węglowodanów rozpuszczalnych w sianie łąkowym  Wpływ nawożenia azotem i fluroksypyru (Starane 250 EC) na zawartość białka ogólnego i węglowodanów rozpuszczalnych w sianie łąkowym
  Effect of nitrogen fertilization and fluroxypyr (Starane 250 EC) on the total protein and soluble carbohydrates in hay meadow
Jankowska J.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 18-25 Pełny tekst (Full text) PDF

Rolnicze i ekonomiczne aspekty uprawy jęczmienia jarego w systemie konwencjonalnym i integrowanym   Rolnicze i ekonomiczne aspekty uprawy jęczmienia jarego w systemie konwencjonalnym i integrowanym
  Agricultural and economic aspect of spring barley cultivation in conventional and integrated farming system
Klima K., Łabza T., Lepiarczyk A.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 26–33 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem na plonowanie sorga  Wpływ nawożenia azotem na plonowanie sorga
  The influence of the nitrogen fertilization on yielding of sorghum
Kruczek A.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 34–45 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ metod roszenia na ilość i jakość jednopostaciowego włókna lnianego  Wpływ metod roszenia na ilość i jakość jednopostaciowego włókna lnianego
  The effect of retting on the yield and quality of flax homomorphic fibre
Mańkowski J.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 46–55 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych  Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych
  Effect of some agrotechnical factors on the number and activity soil microorganisms
Natywa M., Selwet M., Maciejewski T.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 56–63 Pełny tekst (Full text) PDF

Białko w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę  Białko w mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę
  Protein in narrow-leafed lupine/spring rye mixtures cultivated for green matter
Płaza A,, Gąsiorowska B., Makarewicz A.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 64–73 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010)  Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010)
  Changes of hydrothermal conditions in the Polish area (1971−2010)
Skowera B.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 74-87 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbior  Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby w jednorocznym i trzyletnim cyklu zbioru
  Energy efficiency of willow biomass production in a one- and three-year harvest cycle
Stolarski M.J., Krzyżaniak M., Szczukowski S., Tworkowski J.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 88–95 Pełny tekst (Full text) PDF

Opłacalność i efektywność energetyczna produkcji biomasy ślazowca pensylwańskiego w zależności od stosowanego materiału siewnego  Opłacalność i efektywność energetyczna produkcji biomasy ślazowca pensylwańskiego w zależności od stosowanego materiału siewnego
  Profitability and energy efficiency of production of Virginia fanpetals biomass depending on the type of propagule used in a plantation
Stolarski M.J., Tworkowski J., Szczukowski S., Kwiatkowski J., Graban Ł.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 96–106 Pełny tekst (Full text) PDF

Plon i jakość biomasy wybranych gatunków wierzby w czteroletniej rotacji zbioru  Plon i jakość biomasy wybranych gatunków wierzby w czteroletniej rotacji zbioru
  Yield and quality of biomass of selected willow species grown in a four-year harvest rotation
Szczukowski S., Stolarski M.J., Tworkowski J., Rutkowski P., Goliński P., Mleczek M., Szentner K.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 107–114 Pełny tekst (Full text) PDF

Produkcyjność i właściwości biomasy ślazowca pensylwańskiego jako paliwa w zależności od materiału siewnego i obsady roślin  Produkcyjność i właściwości biomasy ślazowca pensylwańskiego jako paliwa w zależności od materiału siewnego i obsady roślin
  Productivity and properties of Virginia fanpetals biomass as fuel depending on the propagule and plant density
Tworkowski J., Szczukowski S., Stolarski M.J., Kwiatkowski J., Graban Ł.
  Fragm. Agron. 31 (2) 2014, 115–125 Pełny tekst (Full text) PDF