Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 30, No. 4 (2013)

 Prof. dr hab. Janusz Nowicki (1937–2013) – wspomnienie  Prof. dr hab. Janusz Nowicki (1937–2013) – wspomnienie
 
Marks M.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 7-10 Pełny tekst (Full text) PDF

Wydajność produkcji biogazu trzech odmian buraka cukrowego w zależności od nawożenia organicznego  Wydajność produkcji biogazu trzech odmian buraka cukrowego w zależności od nawożenia organicznego
  Production of biogas of three sugar beet varieties depending on organic fertilization
Artyszak A.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 11-22 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ specjalizacji gospodarstw w produkcji mleka na udział kukurydzy w strukturze zasiewów w gminie Suchożebry  Wpływ specjalizacji gospodarstw w produkcji mleka na udział kukurydzy w strukturze zasiewów w gminie Suchożebry
  The influence of farm specialization in milk production on maize percentage in cropping system in Suchożebry district
Czarnocki Sz., Paluszkiewicz J., Rowicki J.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 23–28 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część II. Zawartość azotu i siarki  Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz skład chemiczny ziarna kukurydzy. Część II. Zawartość azotu i siarki
  Effect of nitrogen and sulphur fertilization on yield and chemical composition of maize grain. Part II. Nitrogen and sulphur content
Filipek-Mazur B., Lepiarczyk A., Tabak M.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 29–35 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ zapraw chemicznych na ograniczanie chorób grochu  Wpływ zapraw chemicznych na ograniczanie chorób grochu
  Effect of seed treatment to reduced diseases of pea
Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Perek A.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 36–45 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ gęstości siewu i herbicydów na zniszczenie chwastów, plonowanie i wartość technologiczną ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej  Wpływ gęstości siewu i herbicydów na zniszczenie chwastów, plonowanie i wartość technologiczną ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej
  Effect of sowing rate and herbicides on weed control, yield and grain technological value of two winter wheat cultivars
Kieloch R.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 46–54 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze  Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze
  Effect of soil conditioning and the application of biostimulants on the productivity of winter wheat in crop rotation and short-term monoculture
Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 55–64 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wapnowania i odpadowych materiałów organicznych na zawartość azotu, fosforu i potasu w biomasie kupkówki pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej niklem  Wpływ wapnowania i odpadowych materiałów organicznych na zawartość azotu, fosforu i potasu w biomasie kupkówki pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej niklem
  Influence of liming and organic waste materials on nitrogen, phosphorus and potassium content in the biomass of cocksfoot grown on soil contaminated with nickel
Kuziemska B., Kalembasa S., Jaremko D., Popek M.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 65-73 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem oraz miedzią i manganem na plonowanie gryki   Wpływ nawożenia azotem oraz miedzią i manganem na plonowanie gryki
  The effect of nitrogen, copper and manganese foliar fertilization on bucwheat yielding
Liszewski M., Chorbiński P., Kozłowska K., Wójcik A.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 74–83 Pełny tekst (Full text) PDF

Produkcja biomasy nadziemnej oraz pobranie makroskładników przez zboża ozime w zależności od sposobu uprawy roli  Produkcja biomasy nadziemnej oraz pobranie makroskładników przez zboża ozime w zależności od sposobu uprawy roli
  Dry matter production and macronutrients uptake of winter cereals at different growth stages as influenced by tillage methods
Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Dytman-Hagedorn M.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 84–96 Pełny tekst (Full text) PDF

Antagonizm przetrwalnikujących bakterii Bacillus i Clostridium oraz fluorescencyjnych Pseudomonas wyizolowanych spod kukurydzy z patogenicznymi gatunkami Fusarium, na różnych podłożach hodowlanych  Antagonizm przetrwalnikujących bakterii Bacillus i Clostridium oraz fluorescencyjnych Pseudomonas wyizolowanych spod kukurydzy z patogenicznymi gatunkami Fusarium, na różnych podłożach hodowlanych
  Antagonism of sporulating Bacillus and Clostridium bacteria and fluorescent Pseudomonas bacteria isolated from under maize with pathogenic Fusarium species on different culturing media
Niewiadomska A., Sawicka A., Swędrzyńska D., Starzyk J., Sulewska H.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 97–104 Pełny tekst (Full text) PDF

Cechy morfologiczne i jakościowe oraz plonowanie jęczmienia jarego w zależności od właściwości odmian i terminu siewu  Cechy morfologiczne i jakościowe oraz plonowanie jęczmienia jarego w zależności od właściwości odmian i terminu siewu
  Morphological and qualitative characters, and yield of spring barley depending on cultivar properties and sowing date
Noworolnik K.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 105–113 Pełny tekst (Full text) PDF

Skutki produkcyjne monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli  Skutki produkcyjne monokultury pszenicy ozimej w warunkach upraszczania uprawy roli
  Effects on production of winter wheat in monoculture under reduced tillage
Parylak D., Pytlarz E.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 114–121 Pełny tekst (Full text) PDF

Monitoring zarodnikowania Fusarium spp. jako podstawa do prognozowania szkód i celowości zabiegów chemicznych  Monitoring zarodnikowania Fusarium spp. jako podstawa do prognozowania szkód i celowości zabiegów chemicznych
  Monitoring of the Fusarium spp. sporulation as the basis for prediction of damage and appropriateness of chemical treatments
Sawinska Z., Zachwieja M.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 122–128 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena liczebności mikroorganizmów glebowych spod uprawy mieszanek Festulolium braunii z roślinami motylkowatymi nawożonych zróżnicowanymi dawkami azotu  Ocena liczebności mikroorganizmów glebowych spod uprawy mieszanek Festulolium braunii z roślinami motylkowatymi nawożonych zróżnicowanymi dawkami azotu
  Assessment of the numbers of microorganisms from soil under the mixtures of Festulolium braunii with legume plants fertilized with varying levels of nitrogen
Sosnowski J., Jankowski K.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 129–137 Pełny tekst (Full text) PDF

Możliwości uprawy sorga ziarnowego, odmiany 251 w warunkach Dolnego Śląska – wyniki wstępne  Możliwości uprawy sorga ziarnowego, odmiany 251 w warunkach Dolnego Śląska – wyniki wstępne
  Grain sorghum variety 251, cultivation possibility at Lower Silesia environment conditions – introduction research
Sowiński J., Szydełko-Rabska E.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 138–146 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmiany liczebności Azospirillum i Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.) z zastosowaniem różnych nawozów organicznych  Zmiany liczebności Azospirillum i Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.) z zastosowaniem różnych nawozów organicznych
  Changes in the number of Azospirillum and Azotobacter in soil under maize cultivation (Zea mays L.) with different organic fertilizers
Starzyk J., Niewiadomska A., Wolna-Maruwka A., Swędrzyńska D.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 147–155 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności w zależności od gęstości siewu  Plonowanie odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności w zależności od gęstości siewu
  Yielding of maize hybrids from different maturity groups depending on sowing density
Sulewska H., Koziara W., Śmiatacz K., Szymańska G., Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 156–163 Pełny tekst (Full text) PDF

Efekty transgresywne w składzie chemicznym pokolenia F2 odmian mieszańcowych kukurydzy w uprawie na kiszonkę  Efekty transgresywne w składzie chemicznym pokolenia F2 odmian mieszańcowych kukurydzy w uprawie na kiszonkę
  Transgressive effects in the chemical composition of F2 generation of maize hybrids
Sulewska H., Szymańska G., Śmiatacz K., Sobieszczański R., Szulc P.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 164–172 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie kukurydzy (Zea mays L.) po orce i nawożeniu obornikiem zastosowanych jednorazowo po wieloletniej bezorkowej uprawie roli i nawożeniu wyłącznie mineralnym  Plonowanie kukurydzy (Zea mays L.) po orce i nawożeniu obornikiem zastosowanych jednorazowo po wieloletniej bezorkowej uprawie roli i nawożeniu wyłącznie mineralnym
  Maize (Zea mays L.) yielding after one-time ploughing and manure application after long-term no-tillage and mineral fertilization only
Szulc P., Dubas A.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 173–180 Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja ziemniaka na uproszczenia w zmianowaniu  Reakcja ziemniaka na uproszczenia w zmianowaniu
  The response of potato on simplifications in crop rotation
Wojciechowski W., Lehmann A., Wacławowicz R.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 181–188 Pełny tekst (Full text) PDF

Kształcenie rolnicze w Polsce – teraźniejszość i przyszłość  Kształcenie rolnicze w Polsce – teraźniejszość i przyszłość
 
Rudnicki F.
  Fragm. Agron. 30 (4) 2013, 189–193 Pełny tekst (Full text) PDF