Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 29, No. 3 (2012)

Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Część I. Struktura łanu  Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Część I. Struktura łanu
  Variability of spatial formation of spring barley canopy in different environmental and growing conditions. Part I. Canopy structure
Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M., Pągowski K., Pietkiewicz S.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 7–19 Pełny tekst (Full text) PDF

Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Część II. Architektura łanu  Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Część II. Architektura łanu
  Variability of spatial formation of spring barley canopy in different environmental and growing conditions. Part II. Canopy architecture
Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M., Pągowski K., Pietkiewicz S.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 20–30 Pełny tekst (Full text) PDF

Produkcyjność wybranych traw w mieszankach z Trifolium repens L. przy dwóch poziomach nawożenia azotem  Produkcyjność wybranych traw w mieszankach z Trifolium repens L. przy dwóch poziomach nawożenia azotem
  Productivity of selected grasses in mixtures with Trifolium repens L. at two levels of nitrogen fertilization
Grygierzec B.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 31–36 Pełny tekst (Full text) PDF

Wartość paszowa siana z ekstensywnie użytkowanego zbiorowiska Arrhenatheretum elatioris typicum  Wartość paszowa siana z ekstensywnie użytkowanego zbiorowiska Arrhenatheretum elatioris typicum
  Fodder value of hay from extensively used Arrhenatheretum elatioris typicum community
Grygierzec B.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 37–44 Pełny tekst (Full text) PDF

 Oddziaływanie zróżnicowanych dawek odpadu popieczarkowego na zadarnienie muraw trawnikowych  Oddziaływanie zróżnicowanych dawek odpadu popieczarkowego na zadarnienie muraw trawnikowych
  Effect of various doses of mushroom's refuse on the compactness of turf lawns
Jankowski K., Czeluściński W., Jankowska J., Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 45–53 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ preparatu Roundup Energy 450 SL stosowanego przed zbiorem rzepaku ozimego na potencjalną możliwość występowania samosiewów  Wpływ preparatu Roundup Energy 450 SL stosowanego przed zbiorem rzepaku ozimego na potencjalną możliwość występowania samosiewów
  Effect of Roundup Energy 450 SL applied prior to winter rape harvest on the self-sown plants occurrence potential
Jaskulski D., Jaskulska I.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 54–60 Pełny tekst (Full text) PDF

Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe  Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe
  Components of today's tillage and crop farming systems – production and environmental effects
Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 61–70 Pełny tekst (Full text) PDF

Energochłonność produkcji jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia mineralnego  Energochłonność produkcji jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia mineralnego
  Energetic effectiveness of spring barley production depended of soil tillage and different mineral fertilization
Klikocka H., Głowacka A., Juszczak D., Cybulska M., Michałkiewicz G., Pawliszak R.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 71–80 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ stopnia oraz terminu symulowanej redukcji powierzchni asymilacyjnej roślin na plonowanie ziemniaka jadalnego   Wpływ stopnia oraz terminu symulowanej redukcji powierzchni asymilacyjnej roślin na plonowanie ziemniaka jadalnego
  Effect of the degree and timing of the simulated reduction of plants assimilation area on the yielding of potato
Kołodziejczyk M.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 81–87 Pełny tekst (Full text) PDF

Skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw ziemniaka w zależności od terminu i stopnia redukcji powierzchni asymilacyjnej roślin  Skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw ziemniaka w zależności od terminu i stopnia redukcji powierzchni asymilacyjnej roślin
  Chemical composition and selected quality parameters of potato tubers depending on timing and degree of reduction of assimilation area of plants
Kołodziejczyk M., Szmigiel A.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 88–94 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ systemu uprawy roli i efektywnych mikroorganizmów (EM) na właściwości biologiczne gleby spod pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze  Wpływ systemu uprawy roli i efektywnych mikroorganizmów (EM) na właściwości biologiczne gleby spod pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze
  The effect of tillage and effective microorganisms (EM) application on biological soil properties of spring wheat growing in short-term monoculture
Kordas L., Zbroszczyk U.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 95–102 Pełny tekst (Full text) PDF

 Plonowanie oraz zawartość makroelementów w wybranych roślinach energetycznych uprawianych na zmodyfikowanych dodatkiem materiałów mineralnych i organicznych odpadach z flotacji rud miedzi  Plonowanie oraz zawartość makroelementów w wybranych roślinach energetycznych uprawianych na zmodyfikowanych dodatkiem materiałów mineralnych i organicznych odpadach z flotacji rud miedzi
  Yielding and content of macroelements of selected energy crops grown on modyfied by addition of mineral and organic from flotation tailings of copper ores
Kordas L., Tasz W.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 103–113 Pełny tekst (Full text) PDF

Ocena wartości energetycznej odmian sorga w zależności od terminu, gęstości siewu i nawożenia  Ocena wartości energetycznej odmian sorga w zależności od terminu, gęstości siewu i nawożenia
  The evaluation of sorghum's varieties of energy value depending on sowing date, plant density and fertilization
Kordas L., Giemza-Mikoda M., Jabłońska M.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 114–119 Pełny tekst (Full text) PDF

Skuteczność i selektywność różnych soli MCPA do odchwaszczania jęczmienia jarego  Skuteczność i selektywność różnych soli MCPA do odchwaszczania jęczmienia jarego
  Efficacy and selectivity of different MCPA salts for weed control in spring barley
Majchrzak L., Idziak R., Pudełko J., Piechota T., Sobiech Ł.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 120–126 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej  Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej
  Effect of winter rape straw ash on the pH and macroelements (P, K, Mg) and microelements (B, Cu, Mn, Zn, Fe) available forms content in light soil
Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 127–135 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej  Wpływ użyźniacza glebowego stosowanego w uprawie Lolium perenne L., Dactylis glomerata L. i Festuca pratensis Huds. na względną wartość pokarmową (RFV) paszy
  Effect of soil's fertilizer used in cultivation Lolium perenne L., Dactylis glomerata L. and Festuca pratensis Huds. on relative value (RFV) of food
Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 136–143 Pełny tekst (Full text) PDF

Skuteczność wybranych herbicydów w odchwaszczaniu kukurydzy  Skuteczność wybranych herbicydów w odchwaszczaniu kukurydzy
  Efficacy of selected herbicides in weed control of maize
Sulewska H., Koziara W., Śmiatacz K., Szymańska G., Panasiewicz K.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 144–151 Pełny tekst (Full text) PDF

Maize production in Malopolska province  Produkcja kukurydzy w województwie małopolskim
  Maize production in Malopolska province
Szmigiel A., Oleksy A., Frąk P.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 152–159 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ wsiewek międzyplonowych na cechy biometryczne i plonowanie jęczmienia jarego  Wpływ wsiewek międzyplonowych na cechy biometryczne i plonowanie jęczmienia jarego
  Effect of undersown crops on morphological features and grain yield of spring barley
Wanic M., Treder K., Myśliwiec M., Brzezin G.M.
  Fragm. Agron. 29 (3) 2012, 160–171 Pełny tekst (Full text) PDF