Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 29, No. 2 (2012)

O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych  O niektórych problemach i twórczym charakterze nauk rolniczych
  About some problems and the creative character of agricultural sciences
Rudnicki F.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 7–16 Pełny tekst (Full text) PDF

Efektywność azotu mineralnego i organicznego w nawożeniu runi łąkowej  Efektywność azotu mineralnego i organicznego w nawożeniu runi łąkowej
  The efficacy of mineral and organic nitrogen in fertilization of meadow sward
Ciepiela G.A., Jankowska J., Jankowski K.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 17–26 Pełny tekst (Full text) PDF

Biomasa międzyplonów ścierniskowych i ich wpływ na plonowanie żyta jarego w monokulturowej uprawie  Biomasa międzyplonów ścierniskowych i ich wpływ na plonowanie żyta jarego w monokulturowej uprawie
  Biomass of stubble catch crops and their influence on the yield of spring rye cultivation in monoculture

  Dopka D., Korsak-Adamowicz M., Starczewski J. Pełny tekst (Full text) PDF

Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL   Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL
  Response of three spring wheat cultivars to reduce recommended dose of herbicide Chwastox Trio 540 SL
Haliniarz M., Kapeluszny J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 33–42 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na plon suchej masy i białka runi łąkowej  Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na plon suchej masy i białka runi łąkowej
  Effect of different of Taraxacum officinale control on the amount and quality of dry matter yield of meadow sward
Jankowska J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 43–51 Pełny tekst (Full text) PDF

 Ocena zadarnienia muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego  Ocena zadarnienia muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego
  Estimation of degree compacteness of lawns estabilished on the base of tufted hairgrass
Jankowski K., Jankowska J., Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 52–59 Pełny tekst (Full text) PDF

	Tempo przyrostu muraw trawnikowych założonych na bazie kostrzewy czerwonej w zależności od zastosowanego hydrożelu oraz nawozów mineralnych  Tempo przyrostu muraw trawnikowych założonych na bazie kostrzewy czerwonej w zależności od zastosowanego hydrożelu oraz nawozów mineralnych
  The regrowth rate of lawns founded on red fescue base in depend on the applied hydrogel and the kind of fertilizers
Jankowski K., Jankowska J., Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 60–67 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ nawożenia azotem oraz mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby na zawartość białka i wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej  Wpływ nawożenia azotem oraz mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby na zawartość białka i wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej
  Effect of nitrogen and microbiological preparations to improve soil properties on the protein content and selected physical characteristics of spring wheat grain
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 68–76 Pełny tekst (Full text) PDF

Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze  Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze
  Running farms in different systems and its effect on the environment
Korsak-Adamowicz M., Dopka D., Płotczyk B.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 77–86 Pełny tekst (Full text) PDF

 Struktura odmianowa zbóż uprawianych w wybranych rejonach Polski wschodniej i centralnej w relacji do list zalecanych odmian (LZO)  Struktura odmianowa zbóż uprawianych w wybranych rejonach Polski wschodniej i centralnej w relacji do list zalecanych odmian (LZO)
  Cultivar structure of cereals cultivated in selected regions of eastern and central Poland as related to the lists of recommended cultivars (LRC)
Lisowska M., Bombik A., Ziemińska J., Wyrzykowska M., Deska J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 87–97 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby  Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby
  The effect of varying variants of sugar beet conservation tillage on chemical soil properties
Rajewski J., Zimny L., Kuc P.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 98–104 Pełny tekst (Full text) PDF

Zróżnicowanie w porażeniu przez agrofagi polskich odmian i klonów wierzb (Salix spp.) uprawianych na cele energetyczne  Zróżnicowanie w porażeniu przez agrofagi polskich odmian i klonów wierzb (Salix spp.) uprawianych na cele energetyczne
  The different infestation by pests and diseases of polish cultivars and clones of short rotation willow
Remlein-Starosta D., Nijak K., Krzymińska J., Wojciechowski R.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 105–114 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wartość produkcyjna, energetyczna i pokarmowa Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanej mikrobiologicznie i mineralnie  Wartość produkcyjna, energetyczna i pokarmowa Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanej mikrobiologicznie i mineralnie
  The value of production, energy and food of Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus microbiologically and mineral suppled
Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 115–122 Pełny tekst (Full text) PDF

 Zmiany wskaźników struktury gleby pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy jarej  Zmiany wskaźników struktury gleby pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy jarej
  Changes in soil structure indices under varying tillage systems in spring wheat
Wacławowicz R., Parylak D., Maziarek A.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 123–133 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ odmiany, nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaków wczesnych   Wpływ odmiany, nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaków wczesnych
  Effect of cultivar, harvest date and nitrogen fertilization on the content of starch and dry matter in early potatoes tubers
Wierzbicka A.
  Fragm. Agron. 29 (2) 2012, 134–142 Pełny tekst (Full text) PDF