Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 29, No. 1 (2012)

Wpływ nawożenia dolistnego i zmniejszonych dawek herbicydu na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej  Wpływ nawożenia dolistnego i zmniejszonych dawek herbicydu na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej
  Influence of foliar application of fertilizers and application of lower doses of herbicide on yields and quality of grains of winter wheat
Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 7–15 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet  Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet
  The influence of tillage and control methods on weed infestation and yielding of narrow-leaved lupin cultivar Sonet
Gugała M., Zarzecka K.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 16–24 Pełny tekst (Full text) PDF

	Aspekt ogólny muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego  Aspekt ogólny muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego
  General aspect of turf lawns established on the base of tufted hair grass
Jankowski K., Sosnowski J., Jankowska J.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 25–33 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ ilości wysiewu ziarna i dokarmiania dolistnego mocznikiem na wielkość i jakość plonu pszenicy jarej  Wpływ ilości wysiewu ziarna i dokarmiania dolistnego mocznikiem na wielkość i jakość plonu pszenicy jarej
  Influence of diversified amount of seeding and urea leaf application on yield and yield quality of spring wheat
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Buczek J.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 34–40 Pełny tekst (Full text) PDF

Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim  Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim
  Diversity of crop cultivars in the farm group covered by the survey in the Kujawy and Pomorze region
Jaskulska I., Osiński G., Jaskulski D., Mądry A.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 41–48 Pełny tekst (Full text) PDF

Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim  Zróżnicowanie warunków uprawy rzepaku ozimego w regionie kujawsko-pomorskim
  Variation in cultivation conditions for winter rape in the Kujawy and Pomorze region
Jaskulski D., Osiński G., Pochylski B., Górnecki Ł., Klapa K.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 49–59 Pełny tekst (Full text) PDF

Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby  Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby
  Yielding of spring wheat under conditions of differentiated nitrogen fertilization and application of microbiological preparations to improve soil properties
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 60–69 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ precyzyjnego nawożenia fosforem i potasem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form tych pierwiastków w glebie  Wpływ precyzyjnego nawożenia fosforem i potasem na zmiany zawartości rozpuszczalnych form tych pierwiastków w glebie
  The effect of phosphorus and potassium precision fertilization upon changes in the content of the soluble form of these elements in soil
Kulczycki G.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 70–82 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz wielkość wybranych wskaźników wegetacyjnych zrestorowanych odmian rzepaku ozimego  Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz wielkość wybranych wskaźników wegetacyjnych zrestorowanych odmian rzepaku ozimego
  The effect of habitat conditions on the yield and size of selected vegetation indices of the restored cultivars of winter rape
Kulig B., Oleksy A., Pyziak K., Styrc N., Staroń J.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 83–92 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego  Wpływ sposobu nawożenia azotem na ekstraktywność słodu jęczmiennego
  Effect of nitrogen fertilization method on barley malt extractivity
Liszewski M., Błażewicz J., Zembold-Guła A., Szwed Ł, Kozłowska K.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 93–104 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ dolistnego nawożenia azotem na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej   Wpływ dolistnego nawożenia azotem na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej
  The effect of foliar nitrogen fertilization on the selected quality parameters of winter wheat grain
Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 105–113 Pełny tekst (Full text) PDF

	Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli  Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli
  Cereals yield response to tillage methods
Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 114–123 Pełny tekst (Full text) PDF

Wpływ przejazdów maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby i rozmieszczenie bulw ziemniaka w redlinie  Wpływ przejazdów maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby i rozmieszczenie bulw ziemniaka w redlinie
  Impact of farm machinery wheel traffic on soil density and distribution of potato tubers in the ridge
Niemczyk H.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 124–133 Pełny tekst (Full text) PDF

Problemy produkcji ekologicznej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych  Problemy produkcji ekologicznej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych
  Organic production problems on the example of some farm
Szymona J.
  Fragm. Agron. 29 (1) 2012, 134–139 Pełny tekst (Full text) PDF