Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 28, No. 4 (2011)

Plon i jakość ziarna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu  Plon i jakość ziarna wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu
  Yield and quality of grain of selected spring wheat cultivars depending on the dose and the time of nitrogen application
Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Jarecki W.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 7–15 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ gęstości siewu na zawartość wybranych składników pokarmowych w ziarnie owsa siewnego
  The influence of sowing density on content of selected plant nutrients in oats grain
Gąsiorowska B., Cybulska A., Makarewicz A.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 16–24 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ metod uprawy i regulacji zachwaszczenia na zawartość oraz pobranie magnezu i wapnia w kukurydzy pastewnej
  The influence of cropping and weed control methods on magnesium and calcium content and intake in maize
Głowacka A, Klikocka H., Juszczak D.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 25–32 Pełny tekst (Full text) PDF

  Sprzedaż środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaka w Polsce w latach 2000–2009
  Sale of crop protection products and certified seeds of cereals and potatoes in Poland in years 2000–2009
Jarecki W., Bobrecka-Jamro D.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 33–38 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sąsiedztwa ziarniaków zbóż na ich zdolność kiełkowania i początkowy wzrost
  Influence of cereals neighboring grain on their germination ability and seedling growth
Majchrzak L.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 39–44 Pełny tekst (Full text) PDF

  Analiza elementów plonu mieszańców międzyodmianowych owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) zawierających różne geny odporności na mączniaka prawdziwego
  Characteristics of some quantitative traits of intercultivars hybrids of oat (Avena sativa L.) with different powdery mildew resistance gene
Okoń S.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 45–51 Pełny tekst (Full text) PDF

  Porównanie wybranych wskaźników wartości technologicznej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare), twardej (Triticum durum) i orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta)
  Comparison of selected technological value indicators of common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare), durum wheat (Triticum durum) and spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta)
Rachoń L., Szumiło G., Stankowski S.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 52–59 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ udziału życicy trwałej w mieszankach trawnikowych na aspekt ogólny terenów zadarnionych
  Effect of participation of perennial ryegrass in lawn mixtures on grassland aesthetical aspect
Starczewski K., Affek-Starczewska A.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 60–69 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena zadarnienia wybranych odmian życicy trwałej w murawach trawnikowych
  Compactness assessment of selected perennial ryegrass cultivars in lawn turfs
Starczewski K, Affek-Starczewska A.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 70–76 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ mączek mięsno-kostnych i efektywnych mikroorganizmów na wskaźniki agregacji gleby średniej
  The influence of a meat and bone meal and spraying with effective microorganisms on the aggregation index of the medium soil
Stępień A., Wojtkowiak K., Orzech K.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 77–85 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wartość opałowa i skład elementarny biomasy wierzby produkowanej systemem Eko-Salix
  Calorific value and elemental composition of willow biomass produced in the Eko-Salix system
Stolarski M., Krzyżaniak M.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 86–95 Pełny tekst (Full text) PDF

  Koszty produkcji biomasy wierzby pozyskiwanej systemem Eko-Salix
  Cost of production of willow biomass produced in the Eko-Salix system
Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 96–103 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon biomasy wierzby produkowanej systemem Eko-Salix
  Yield of willow biomass produced in the Eko-Salix system
Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 104–115 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena produkcyjności i wzajemnego oddziaływania zbóż jarych uprawianych w mieszankach
  Assessment of the productivity and mutual interactions between spring cereals in mixtures
Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 116–122 Pełny tekst (Full text) PDF

  Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby systemem Eko-Salix
  Energy efficiency of willow biomass production in the Eko-Salix system
Tworkowski J., Stolarski M., Szczukowski S.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 123–130 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ uprawy mieszanek odmian pszenicy ozimej na występowanie szkodników i plonowanie
  The influence of cultivars winter wheat mixtures on the occurrence of pests and yield
Walczak F., Tratwal A., Roik K., Bandyk A., Bocianowski J.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 131–138 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawadniania i mikroorganizmów glebowych na zawartość makro i mikroelementów w bulwach ziemniaków ekologicznych
  Effect of irrigation and soil’s microorganisms on the macro and micronutrient contents in organic potato tubers
Wierzbicka A., Trawczyński C.
  Fragm. Agron. 28 (4) 2011, 139–148 Pełny tekst (Full text) PDF