Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 28, No. 3 (2011)

  Zawartość wybranych makroskładników w ziarnie odmian kukurydzy wysiewanych w trzech terminach
  The content of selected macroelements in maize cultivars grain sowed in three dates
Gąsiorowska B., Makarewicz A., Nowosielska A.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 7–15 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i wzrastających dawek azotu na wskaźniki struktury roli
  The effect of different organic fertilization and increasing nitrogen rates on the structure of the soil
Giemza-Mikoda M., Wacławowicz R., Zimny L., Malak D.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 16–25 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zmiany zawartości oraz pobrania fosforu i potasu w kukurydzy pastewnej pod wpływem różnych metod uprawy i regulacji zachwaszczenia
  Changes of phosphorus and potassium content and intake in maize as result of different methods of cropping and weed control
Głowacka A.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 26–34 Pełny tekst (Full text) PDF

  Róża wielokwiatowa (Rosa multiflora) odmiany Jatar na cele energetyczne
  The multiflora rose (Rosa multiflora) cultivar Jatar for energy purposes
Kieć J., Łabza T., Wieczorek D.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 35–41 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ życicy wielokwiatowej jako wsiewki międzyplonowej na różnorodność zbiorowisk chwastów w jęczmieniu jarym
  Influence of Italian ryegrass as the intercrop on the diversity of the weeds community in spring barley
Kostrzewska M.K., Wanic M., Jastrzębska M., Nowicki J.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 42–52 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia azotem i sposobu użyźniania gleby na plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu
  Effect of nitrogen fertilisation and the method of soil fertilisation on winter wheat yielding depending on the previous crop
Kotwica K., Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Walczak D.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 53–62 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie buraka cukrowego w różnych wariantach uprawy roli
  Sugar beet yielding in varying variants of tillage
Kuc P., Tendziagolska E.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 63–69 Pełny tekst (Full text) PDF

  Typologia systemów produkcji rolniczej: koncepcja, metodologia i zastosowanie
  Typology of farming systems: concept, methodology and use
Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Hryniewski R.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 70–81 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie ziemniaka w uprawie ze ścieżkami przejazdowymi
  Potato yields in field with tramlines
Niemczyk H.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 82–90 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej
  Effect of spring barley straw ash on the chemical properties of light soil
Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 91–99 Pełny tekst (Full text) PDF

  Dynamika pobierania i wykorzystanie azotu w mieszankach jęczmienia jarego z grochem siewnym
  Dynamics of nitrogen uptake and utilization efficiency in mixtures of spring barley with field pea
Podgórska-Lesiak M., Sobkowicz P., Lejman A.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 100–111 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zawartość pierwiastków śladowych w ziarnie pszenżyta uprawianego w płodozmianie i monokulturach zbożowych
  Content of trace elements in grains of triticale grown in crop rotation and cereal monocultures
Ścigalska B., Puła J., Łabuz B.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 112–119 Pełny tekst (Full text) PDF

  Reakcja nowych odmian ziemniaka na terminy przerywania spoczynku bulw na potrzeby próby oczkowej
  Response of new potato cultivars to dates of tubers breaking dormancy for the purposes of post harvest virus tests
Wróbel S., Robak B.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 120–128 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ insektycydów na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka
  The influence of insecticides on the consumption features of potato tubers
Zarzecka K., Zadrożniak B., Gugała M.
  Fragm. Agron. 28 (3) 2011, 129–138 Pełny tekst (Full text) PDF