Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 28, No. 1 (2011)

  Zawartość siarki i azotu w ziarnie kukurydzy w zależności od typu gleby i zastosowanego nawożenia
  Content of sulphur and nitrogen in maize grain depending on the soil type and the fertilization applied
Barczak B., Murawska B., Spychaj-Fabisiak E.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 7–14 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ deszczowania, systemów uprawy roli i polimeru na plonowanie i wartość siewną nasion grochu
  Influence of irrigation, soil tillage systems and polymer on yielding and sowing value of pea
Faligowska A., Szukała J.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 15–22 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zastosowanie hydrożeli w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus)
  Application of hydrogels in mushrooms (Agaricus bisporus) growing
Koc G., Rak J., Radzka E., Jankowska J.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 23–31 Pełny tekst (Full text) PDF

  Hemiptero- i thysanopterofauna kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) uprawianej na nasiona w zależności od sposobu siewu oraz odmiany
  Fauna of Hemiptera and Thysanoptera of the red fescue (Festuca rubra L.) cultivated for seed depending on sowing methods and cultivars
Lamparski R., Szczepanek M.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 32–39 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia azotem na cechy rolnicze ziarna jęczmienia browarnego
  The effect of nitrogen fertilization on agricultural feature of brewing barley grain
Liszewski M., Błażewicz J., Kozłowska K., Zembold-Guła A., Szwed Ł.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 40–49 Pełny tekst (Full text) PDF

  Reakcja jęczmienia jarego oraz wsiewek koniczyny perskiej i seradeli na nawożenie azotem
  Response of spring barley and undersown persian clover and common serradella to nitrogen fertilization
Sobkowicz P., Lejman A.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 50–61 Pełny tekst (Full text) PDF

  Efektywność energetyczna produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix
  The energy efficiency of willow production in the Eco-Salix system
Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 62–69 Pełny tekst (Full text) PDF

  Architektura łanu kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
  Stand architecture of the red fescue grown for seeds under conditions of differential nitrogen fertilization
Szczepanek M.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 70–76 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wstępne badania nad plonowaniem i wydajnością energetyczną wybranych roślin uprawianych na cele biogazowe
  Preliminary studies on yielding and energetical efficiency of selected crops grown for biogas generation
Szempliński W., Dubis B.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 77–86 Pełny tekst (Full text) PDF

  Fitoindykacyjna charakterystyka niżowych kompleksów glebowo-rolniczych województwa podkarpackiego
  Phytoindicative characteristic of lowland agri-soil complexes of Podkarpackie voivodship
Trąba C.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 87–95 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz. I. Plon ziarna i słomy
  Previous crop value of non-legumes grown in stubble catch crop for spring wheat. Part I. Grain and straw yield
Wilczewski E.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 96–106 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz. II. Zawartość ważniejszych makroskładników w ziarnie i słomie
  Previous crop value of non-legumes grown in stubble catch crop for spring wheat. Part. II. Content of major macronutrients in grain and straw
Wilczewski E., Skinder Z.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 107–114 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena zróżnicowania siedlisk użytków zielonych pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) metodą fitoindykacyjną
  Evaluation of diversity of grassland habitats in the Radziejowa Range (Beskid Sądecki mountains) using the phytoindication method
Zarzycki J., Kopeć M., Bedla D.
  Fragm. Agron. 28 (1) 2011, 115–123 Pełny tekst (Full text) PDF