Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 27, No. 4 (2010)

  Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej na przydatność dwóch odmian buraka cukrowego do produkcji biogazu
  The influence of the diversified postharvest tillage on usefulness of two sugar beet varieties for biogas production
Artyszak A., Gozdowski D.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 7–18 Pełny tekst (Full text) PDF

  Bioróżnorodność szkodliwej entomofauny na wierzbach w południowo-wschodniej Polsce
  Biodiversity of noxious entomofauna on willows in south-eastern Poland
Czerniakowski Z.W.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 19–24 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena stopnia zrównoważenia wybranych gospodarstw za pomocą modelu RISE
  The evaluation of the sustainability of selected farms using RISE model
Feledyn-Szewczyk B., Kopiński J.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 25–33 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia na pobranie i wymywanie wapnia, magnezu i sodu z łąki górskiej
  Effect of fertilization on uptake and leaching calcium, magnesium and sodium on the mountain meadow
Kacorzyk P., Szewczyk W.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 34–38 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia obornikiem i nawozami mineralnymi na pobranie składników z łąki i właściwości chemiczne gleby
  Effect of farmyard manure and mineral fertilizers on nutrients uptake from meadow and chemical properties of soil
Kasperczyk M., Szewczyk W., Kacorzyk P.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 39–44 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia azotem i cynkiem na skład chemiczny i plon białka ziarna pszenżyta jarego
  Effect of nitrogen and zinc fertilisation on chemical composition and protein yield of spring triticale grain
Knapowski T., Kozera W., Majcherczak E., Barczak B.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 45–55 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zastosowanie azadyrachtyny i spinosadu w ochronie ekologicznych upraw kapusty
  Using of azadirachtin and spinosad in protection of organic cabbage crops
Kowalska J.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 56–61 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon liści oraz pobranie makroskładników przez naparstnicę wełnistą (Digitalis lanata Ehrh.) uprawianą w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego
  Leaves yield and macronutrients uptake by woolly foxglove (Digitalis lanata Ehrh.) grown under varied mineral fertilisation
Kozera W., Majcherczak E.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 62–67 Pełny tekst (Full text) PDF

  Różnorodność florystyczna i wartość użytkowa wybranych zbiorowisk trawiastych Wielkopolski w zależności od poziomu gospodarowania
  Floristic diversity and use value some grass communities in Wielkopolska Region in relation to management level
Kryszak J., Kryszak A., Klarzyńska A., Strychalska A.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 68–75 Pełny tekst (Full text) PDF

  Gospodarowanie azotem w gospodarstwach wdrożeniowych Opolszczyzny
  Nitrogen management of Opolskie voivodship in development farms
Kupiec J., Zbierska J., Woźniak A., Paluszkiewicz-Flak H.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 76–85 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wybrane właściwości gleby oraz występowanie dżdżownic w warunkach siewu bezpośredniego i płużnej uprawy roli
  Selected soil properties and the occurrence of earthworms under the conditions of direct sowing and mouldboard ploughing
Lenart S., Sławiński P.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 86–93 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia osadami na plon miskanta (Miscanthus giganteus)
  Influence of sludge fertilization on yield of miscanthus (Miscanthus giganteus)
Lisowski J., Porwisiak H.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 94–101 Pełny tekst (Full text) PDF

  Opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach produkcyjnych w latach 2005–2007
  Profitability of yellow lupin grown in productive conditions in the years 2005–2007
Majchrzak L., Pudełko J., Spurtacz S.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 102–110 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ posuch na plonowanie ziemniaka w środkowowschodniej Polsce
  Impact of droughts on potato yielding in central-eastern Poland
Radzka E., Jankowska J., Koc G., Rak J.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 111–118 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ długotrwałego stosowania płodozmianów zbożowych na plonowanie zbóż oraz wybrane chemiczne właściwości gleby
  Influence of cereal crop rotation on yielding of cereals and selected chemical soil properties
Smagacz J., Kuś J.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 119–134 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie oraz cechy morfologiczne wierzby uprawianej w systemie Eko-Salix
  Yielding and morphological characteristics of willow grown in ECO-SALIX system
Tworkowski J., Szczukowski S., Stolarski M.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 135–146 Pełny tekst (Full text) PDF

  Monitoring agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin uprawnych
  Agrophages monitoring in agricultural integrated plant protection
Walczak F.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 147–154 Pełny tekst (Full text) PDF

  Realizacja pakietów rolnictwo zrównoważone i rolnictwo ekologiczne w ramach programów rolnośrodowiskowych w powiecie biłgorajskim
  Implementation of sustainable agriculture and organic agriculture packages within the agro-environmental programme in the Biłgoraj county
Wasąg Z.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 155–160 Pełny tekst (Full text) PDF

  Skład florystyczny i wartość pokarmowa runi ekstensywnych łąk kłosówkowych na Pogórzu Dynowskim
  Sward floristic diversity and forage value of extensive holcus meadows in Dynowskie Foothils
Wolański P., Trąba C.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 161–168 Pełny tekst (Full text) PDF

  Reakcja buraka cukrowego na nawożenie molibdenem w zależności od formy chemicznej stosowanych nawozów azotowych
  Response of sugar beet to molybdenum in relation to chemical form of nitrogen fertilizer applied
Wróbel S., Nowak W.
  Fragm. Agron. 27 (4) 2010, 169–179 Pełny tekst (Full text) PDF