Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 27, No. 3 (2010)

  Spontaneofity w zbiorowiskach segetalnych Polski
  Native plant species (spontaneophytes) in the segetal communities of Poland
Balcerkiewicz S., Pawlak G.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 7–19 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zbiorowiska roślinne z udziałem ostrożenia siedmiogrodzkiego (Cirsium decussatum) Janka na Pogórzu Przemyskim
  Plant communities containing thistle (Cirsium decussatum) Janka on Przemyśl Foothills
Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 20–33 Pełny tekst (Full text) PDF

  Gatunki zbiorowisk segetalnych we florze wybranych żwirowni Wysoczyzny Siedleckiej
  Segetal communities species in flora of selected gravel pits on the Siedlce Upland
Bzdon G.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 34–43 Pełny tekst (Full text) PDF

  Vicia grandiflora Scop. gatunek ekspansywny (?) w zbiorowiskach roślinnych środkowo-wschodniej Polski
  Vicia grandiflora Scop. expansive species (?) in plant communities of central-eastern Poland
Ciosek M.T., Skrzyczyńska J.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 44–53 Pełny tekst (Full text) PDF

  Przenikanie Artemisia vulgaris L. do zbiorowisk segetalnych niektórych upraw rolniczych na terenie Dolnego Śląska
  Migration of Artemisia vulgaris L. to weed communities of some agricultural crop on the ground Lower Silesia
Gołębiowska H., Badowski M.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 54–62 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ wybranych warunków pogodowych na stan i stopień zachwaszczenia łanu lnu włóknistego
  The effect of weather conditions on the status and degree of weed population in fibrous flax
Heller K., Adamczewski K.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 63–69 Pełny tekst (Full text) PDF

  Udział gatunków obcych we florze segetalnej Bydgoszczy
  Participation of alien plant species in the segetal flora of Bydgoszcz
Korczyński M.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 70–75 Pełny tekst (Full text) PDF

  Rośliny segetalne w kompleksach użytkowania przestrzeni miasta Siedlce
  Segetal plants in complexes of utilisation of space of the Siedlce city
Krechowski J., Piórek K.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 76–85 Pełny tekst (Full text) PDF

  Struktura fitosocjologiczna fitocenoz zbóż ozimych na tle warunków glebowych południowo-zachodniej części Niziny Szczecińskiej i terenów do niej przyległych
  Phytosociological structure of phytocenosis in winter cereals on the background of soil conditions on the area of south-western part of Szczecińska Lowland and areas adjacent to this lowland
Kutyna I., Młynkowiak E., Leśnik T.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 86–102 Pełny tekst (Full text) PDF

  Udział antropofitów we florze segetalnej Wielkopolski
  Participation of anthropophytes in the segetal flora of Wielkopolska
Latowski K., Chmiel J., Jackowiak B., Żukowski W.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 103–111 Pełny tekst (Full text) PDF

  Przenikanie gatunków na styku przydroży i zbiorowisk segetalnych
  Penetration of species in the contact zone of roadsides and segetal communities
Piórek K., Krechowski J.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 112–121 Pełny tekst (Full text) PDF

  Solidago spp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych
  Solidago spp. as bioindicator of fallow occurence on arable area
Rola J., Rola H.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 122–131 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plenność i rozprzestrzenianie się Lactuca serriola L. w zbiorowiskach segetalnych Podlaskiego Przełomu Bugu i Wysoczyzny Siedleckiej
  Fertility and propagation of Lactuca serriola L. in segetal communities of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion and the Siedlecka Upland
Rzymowska Z., Pawlonka Z.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 132–141 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ uprawy zerowej na występowanie gatunków ruderalnych w następstwie roślin: pszenica ozima – kukurydza – pszenica jara
  The effect of no-tillage on the ruderal weed species occurrence in crop sequence: winter wheat – maize – spring wheat
Sekutowski T., Smagacz J.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 142–150 Pełny tekst (Full text) PDF

  Cirsium arvense L. Scop. w zbiorowiskach śródpolnych terenów zabagnionych Wysoczyzny Siedleckiej
  Cirsium arvense L. Scop. in midfield boggy areas plant community of Siedlecka Upland
Skrzyczyńska J., Gładzka A.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 151–158 Pełny tekst (Full text) PDF

  Galinsoga sp. w zbiorowiskach segetalnych pasma Przedborsko-Małogoskiego
  Galinsoga sp. in segetal communities of the Range Przedborsko-Małogoskie
Wnuk Z., Ziaja M.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 159–166 Pełny tekst (Full text) PDF

  Vicia grandiflora Scop. w zbiorowiskach segetalnych doliny rzeki Strug w województwie podkarpackim
  Vicia grandiflora Scop. in segetal communities of Strug River Valley in the Podkarpacki voivodeship
Ziaja M., Wnuk Z.
  Fragm. Agron. 27 (3) 2010, 167–172 Pełny tekst (Full text) PDF