Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 27, No. 2 (2010)

  Różnorodność florystyczna zbiorowisk śródpolnego obiektu z oczkiem wodnym w Bujałach Mikoszach
  Floristic biodiversity of communities of the midfield object with a waterhole in Bujały Mikosze
Affek-Starczewska A., Starczewski K., Ługowska M.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 7–18 Pełny tekst (Full text) PDF

  Rola gatunków obcych w zbiorowiskach segetalnych Polski
  The role of alien plant species in the segetal communities of Poland
Balcerkiewicz S., Pawlak G.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 19–30 Pełny tekst (Full text) PDF

  Nigella arvensis L. w zbiorowiskach segetalnych okolic Mielnika (Wysoczyzna Drohicka)
  Nigella arvensis L. in segetal communities of Mielnik environs (Drohicka Upland)
Ciosek M.T., Cibor-Stefańska A.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 31–38 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ barszczu sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) na strukturę i skład florystyczny fitocenoz
  Effect of Heracleum sosnowskyi Manden. on structure and floristic composition of phytocenoses
Ciosek M.T., Sikorski R., Trębicka A.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 39–46 Pełny tekst (Full text) PDF

  Gatunki z rodziny Poaceae w uprawach zbóż na wybranych siedliskach Polski południowej w ostatnich 25 latach (1981–2006)
  Species from Poaceae family in cereals in selected habitats of southern Poland over the last 25 years (1981–2006)
Dąbkowska T., Łabza T.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 47–59 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wybrane aspekty biologii i szkodliwości Alopecurus myosuroides Huds.
  Some aspects of biology and harmfulness of Alopecurus myosuroides Huds.
Domaradzki K., Jezierska-Domaradzka A., Marczewska-Kolasa K.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 60–69 Pełny tekst (Full text) PDF

  Niektóre gatunki ruderalne zadomowione w uprawach na terenie województwa lubelskiego
  Some ruderal weeds settled in the crops in the Lublin region
Kapeluszny J., Haliniarz M.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 70–78 Pełny tekst (Full text) PDF

  Owies głuchy (Avena fatua L.) w Małopolsce po dziesięciu latach badań
  Wild oat (Avena fatua L.) after a ten year period of research in Malopolska Province
Kieć J., Wieczorek D.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 79–83 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zachwaszczenie pól sąsiadujących z wieloletnimi odłogami na dwóch typach gleb
  Weed infestation of the fields neighbouring with multiyear fallow lands on two types of soil
Kurus J.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 84–93 Pełny tekst (Full text) PDF

  Rozwój Apera spica-venti (L.) P. Beauv. w pszenżycie ozimym w warunkach różnej uprawy roli i nawożenia
  Development of Apera spica-venti (L.) P. Beauv. in winter triticale under different tillage methods and fertilization
Pawlonka Z., Skrzyczyńska J., Ługowska M.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 94–101 Pełny tekst (Full text) PDF

  Występowanie i niektóre cechy morfologiczne Bromus secalinus L. w agrocenozach Podlaskiego Przełomu Bugu
  Occurrence and some morphological features of Bromus secalinus L. in agrocenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion
Rzymowska Z., Skrzyczyńska J., Affek-Starczewska A.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 102–110 Pełny tekst (Full text) PDF

  Udział antropofitów w uprawach kukurydzy (Zea mays L.) na terenie Wysoczyzny Siedleckiej
  Share of anthropophytes in the maize (Zea mays L.) cultivations of the Siedlecka Upland
Sikorski R., Krechowski J., Piórek K.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 111–117 Pełny tekst (Full text) PDF

  Diaspory chwastów w materiale nasiennym zbóż jarych i ozimych
  Weed diaspores in seminal material of winter and spring cereals
Skrajna T.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 118–126 Pełny tekst (Full text) PDF

  Różnorodność florystyczna agrofitocenoz na tarasach zalewowym i nadzalewowym wschodniej części Doliny Środkowej Wisły
  Floristic biodiversity of the flood and meadow terraces of the eastern part of the Middle Vistula Valley
Skrzyczyńska J., Ługowska M., Pawlonka Z.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 127–134 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ekspansja Anthoxanthum aristatum Boiss. w uprawach rolniczych na Nizinie Południowopodlaskiej
  Expansion of Anthoxanthum aristatum Boiss. in field crops of the Południowopodlaska Lowland
Skrzyczyńska J., Skrajna T., Rzymowska Z.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 135–144 Pełny tekst (Full text) PDF

  Migracja gatunków psammofilnych do upraw Fagopyrum esculentum Moench we wschodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego
  Migration of psammophilous species to Fagopyrum esculentum Moench crops on eastern part of West-Pomeranian Lakeland
Sobisz Z., Kaczmarek S.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 145–155 Pełny tekst (Full text) PDF

  Gatunki migrujące na pola uprawne na rędzinach z ekosystemów występujących w sąsiedztwie
  Species migrating into croplands on rendzinas from neighbouring ecosystems
Trąba C.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 156–163 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ekspansja Avena fatua i gatunków z rodzaju Galinsoga w zbiorowiskach chwastów polnych w dolinie Wisły powyżej Krakowa
  Expansion Avena fatua and of Galinsoga species in weed communities in Vistula river valley near Kraków
Trzcińska-Tacik H., Puła J., Stokłosa A., Malara J., Stępnik K.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 164–170 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wybrane cechy biologii Echinochloa crus-galli w zależności od miejsca występowania
  Selected features of Echinochloa crus-galli biology dependending on place of occurrence
Zawieja J.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 171–176 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobu ugorowania pól na intensywność występowania Echinochloa crus-galli
  The effect of fallow management on intensity of occurrence of Echinochloa crus-galli
Zawieja J., Wojciechowski W.
  Fragm. Agron. 27 (2) 2010, 177–183 Pełny tekst (Full text) PDF