Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 27, No. 1 (2010)

  Wartość energetyczna nasion rzepaku ozimego w zależności od systemu następstwa roślin, poziomu ochrony i odmiany
  The energetic value of winter rape seeds depending on the cropping system, protection level and cultivar
Adamiak J., Adamiak E.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 7–13 Pełny tekst (Full text) PDF

  Oddziaływanie dawki i formy siarki na plonowanie oraz zawartość i plon białka ziarna owsa odmiany Komes
  Effect of the sulphur dose and form on yielding and protein content in Komes cultivar of oat grain
Barczak B., Nowak K.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 14–20 Pełny tekst (Full text) PDF

  Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005–2007
  Regional differentiation of ammonia emission in Polish agriculture in the years 2005–2007
Bieńkowski J.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 21–31 Pełny tekst (Full text) PDF

  Systemy chemicznej regulacji zachwaszczenia upraw rolniczych w aspekcie rolnictwa zrównoważonego
  Chemical systems of weed control in field crops of sustainable agriculture aspect
Gołębiowska H., Domaradzki K.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 32–43 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zagrożenie emisją azotu z gospodarstw w strefie OSN w wybranej gminie Wielkopolski
  Threats of nitrogen emission from farms within the OSN zone in the selected Wielkopolska commune
Jankowiak J., Bieńkowski J., Jaworska J.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 44–52 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena sposobu dostarczania azotu wybranym gatunkom traw w zależności od nawożenia fosforem i potasem
  Evaluation of nitrogen delivery methods to some grass species depending on the phosphorus and potassium fertilization
Jodełka J., Sosnowski J.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 53–61 Pełny tekst (Full text) PDF

  Czynniki warunkujące zagrożenie upraw ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata Say)
  Critical risk factors triggering the intensive damage of potato crops by Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say)
Kelm M., Fostiak I., Kadłubiec W.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 62–72 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
  Grain quality evaluation in winter wheat grown as exposed to varied nitrogen fertilisation
Knapowski T., Ralcewicz M., Spychaj-Fabisiak E., Ložek O.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 73–80 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena plonowania ziela karczocha zwyczajnego (Cynara cardunculus L. ssp. flavescens Wikl.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego
  Evaluation of herbage yielding of Globe artichoke (Cynara cardunculus L. ssp. flavescens Wikl.) under varied mineral fertilisation conditions
Kozera W., Nowak K.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 81–87 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz. I. Plon i jakość korzeni a technologiczny plon cukru
  Sugar beet yielding in various agronomical and environmental conditions. Part 1. Yield and root quality vs. technological sugar yield
Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 88–97 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz. II. Struktura plonu i wartość technologiczna frakcji korzeni
  Sugar beet yielding in various agronomical and environmental conditions. Part 2. Yield structure and technological value of root fractions
Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 98–106 Pełny tekst (Full text) PDF

  Zróżnicowanie populacji bakterii brodawkujących łubiny w uprawach polowych w Polsce
  Diversity among field populations of bacterial strains nodulating lupins in Poland
Pudełko K.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 107–116 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ warunków stresowych w okresie przechowywania na wigor bulw matecznych ziemniaka
  The effect of stress conditions during storage on the vigour of potato mother tubers
Rykaczewska K.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 117–127 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ monokultury i systemu uprawy roli oraz ochrony herbicydowej na agrofitocenozę kukurydzy
  Determination of monoculture, tillage system and herbicide application on maize agrophytocenosis
Sekutowski T., Rola H.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 128–140 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia słomą na plonowanie pszenicy ozimej, występowanie chorób podstawy źdźbła oraz niektóre właściwości chemiczne gleby
  Influence of straw fertilization on yielding of winter wheat, stem base diseases and some chemical soil properties
Smagacz J.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 141–150 Pełny tekst (Full text) PDF

  Produkcyjność mieszanek festulolium z koniczyną czerwoną w różnych warunkach nawożenia azotem
  Productivity of festulolium - red clover mixtures in different nitrogen fertilization conditions
Staniak M.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 151–159 Pełny tekst (Full text) PDF

  Skuteczność zlokalizowanego nawożenia kukurydzy i grochu w tradycyjnym i zerowym systemie uprawy roli
  Efficiency of deep-placed fertilization for maize and pea in conventional and no-tillage system
Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 160–169 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego
  Influence of meteorological conditions in north-eastern Poland on quality of sugar beet yields
Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 170–176 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na plon i zawartość makroelementów w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.)
  The influence phosphorus and potassium fertilization on the yield and the content of macroelements in biomass goat’s rue (Galega orientalis Lam.)
Symanowicz B., Kalembasa S.
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 177–185 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie rolnictwa ekologicznego na glebie ciężkiej
  Yielding of selected varieties of winter wheat grown in organic system on heavy soil
Tyburski J., Rychcik B., Łada M
  Fragm. Agron. 27 (1) 2010, 186–194 Pełny tekst (Full text) PDF