Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 26, No. 4 (2009)

  Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na wybrane wskaźniki architektury łanu oraz plonowanie roślin
  The influence of differentiated tillage on selected indices of canopy architecture and yielding of crops
Biskupski A., Włodek S., Pabin J.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 7–13 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ wieloletniego nawożenia i systemu następstwa roślin na plonowanie jęczmienia jarego oraz akumulację azotu
  Effect of long-term fertilization and cropping system on yield of spring barley and nitrogen accumulation
Blecharczyk A., Małecka I., Piechota T., Sawinska Z.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 14–21 Pełny tekst (Full text) PDF

  Organizmy pożyteczne występujące na plantacjach roślin energetycznych
  Beneficial organisms on bioenergy plantations
Fiedler Ż., Jaworska J.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 22–27 Pełny tekst (Full text) PDF

  Skład chemiczny mieszanek wielogatunkowych z lucerną w zależności od częstości koszenia
  Chemical composition of lucerne with multi–component mixtures as depending on cutting frequency
Gaweł E.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 28–37 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie szuwaru mozgowego oraz skład chemiczny i wartość energetyczna mozgi trzcinowatej
  Yields of reed grass and chemical composition and energetic value of reed canary grass
Grzelak M.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 38–45 Pełny tekst (Full text) PDF

  Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji programu rolnośrodowiskowego w Polsce
  Environmental and organizational and economic conditions of agri-environmental programme implementation in Poland
Jaskulski D.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 46–54 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ intensywności uprawy na zawartość białka oraz wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej
  Effect of cultivation intensity on protein content and selected physical characteristics of spring wheat grain
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 55–64 Pełny tekst (Full text) PDF

  Porównanie efektów plonotwórczych tradycyjnej i zerowej metody uprawy roli w warunkach gleb piaszczystych południowo-zachodniej Polski
  Comparison of production effects of zero and conventional tillage on sandy soil of south-west Poland
Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 65–73 Pełny tekst (Full text) PDF

  Pozostałości herbicydów w wybranych roślinach uprawnych – badania z lat 2000–2008
  Residues of herbicide active substances in crops – researches from 2000–2008
Kucharski M., Domaradzki K.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 74–80 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej
  The impact of tillage method and nitrogen fertilization on spring wheat yielding
Kulig B., Oleksy A., Zając T.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 81–94 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ częstotliwości użytkowania runi łąkowej na zmiany składu gatunkowego
  The effect of utilization frequency of meadow sward on changes of species composition
Kulik M.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 95–102 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wydajność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w zależności od jakości gleby
  Productivity of selected crops planted for energy purposes depending on soil quality
Kuś J., Matyka M.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 103–110 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ konkurencji międzygatunkowej na plon kukurydzy i bobiku uprawianych współrzędnie
  Effect of competition between species on the yield of intercropped maize and faba bean
Liszka-Podkowa A.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 111–119 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liści wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki
  Yielding and leaf area development of selected winter wheat cultivars depending on technology level
Oleksy A., Szmigiel A., Kołodziejczyk M
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 120–131 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ międzyplonów i słomy jęczmienia jarego na jakość bulw ziemniaka jadalnego
  The influence of catch crop and spring barley straw on quality of table potato tubers
Płaza A., Ceglarek F., Królikowska M.A
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 132–139 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ struktury przestrzennej łanu na wzrost, rozwój i plonowanie wąsolistnej odmiany grochu siewnego
  The effect of spatial structure of stand on growth, development and yielding of pea
Podleśny J.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 140–149 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na zachwaszczenie ziemniaków
  Influence of irrigation, cultivation technology and nitrogen fertilization on the weed infestation of potatoes
Rębarz K., Borówczak F.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 150–159 Pełny tekst (Full text) PDF

  Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli
  Biodiversity of weed species in winter wheat monoculture caused by reduced of tillage
Sekutowski T., Domaradzki K.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 160–169 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ poziomu intensywności uprawy na bioróżnorodność flory zachwaszczającej mieszankę wyki siewnej z jęczmieniem jarym
  The effect of cultivation intensity on the biodiversity of weeds occurring in common vetch mixture with spring barley
Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Buczek J., Tobiasz-Salach R.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 170–180 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ herbicydu Titus 25 WG na zmienność plonowania odmian kukurydzy na Dolnym Śląsku
  Effect of herbicide Titus 25 WG on variability of maize cultivars yield under Lower Silesia
Weber R., Gołębiowska H.
  Fragm. Agron. 26 (4) 2009, 181–188 Pełny tekst (Full text) PDF