Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica Vol. 26, No. 2 (2009)

 Wpływ sześcioletniego stosowania herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) na preparaty sulfonylomocznikowe
  Building up resistance of Apera spica-venti by using for long-term sulfonyloureas herbicides
Adamczewski K.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 7-15 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ różnych metod zwalczania chwastów i nawożenia azotem na wartość biologiczną białka ziarna pszenżyta ozimego
  Effect of various methods of weed control and nitrogen fertilisation on biological value of winter triticale grain protein
Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 16–25 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ terminu zbioru na skład chemiczny i plon zielonki z łubinu białego, żółtego i wąskolistnego
  Influence of harvest date on chemical composition and yield of green forage white, yellow and narrow-leaved lupine
Faligowska A., Szukała J.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 26–32 Pełny tekst (Full text) PDF

  Możliwości produkcji pasz w uprawie polowej na podstawie warunków przyrodniczych w regionie Sudetów
  Possibilities of fodder production in ground cultivation on the basis of natural factors in the Sudeten region
Fatyga J., Paszkiewicz-Jasińska A.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 33–42 Pełny tekst (Full text) PDF

  Struktura i wielkość plonu, zasobność w składniki pokarmowe oraz wartość pokarmowa mieszanki motylkowato-trawiastej w warunkach różnej częstotliwości wypasania
  Influence of grazing frequency on yield, yield components, nutrients content and nutritive value of the legume-grass mixture
Gaweł E.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 43–54 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon ziarna i cechy kolb kukurydzy wysiewanej w różnych terminach
  Grain yield and structure of maize cobs sowing in various terms
Gąsiorowska B., Makarewicz A., Płaza A., Nowosielska A.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 55–63 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ gęstości siewu i sposobów pielęgnacji na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.)
  The influence of sowing rate and weed control methods on the yielding of field pea (Pisum sativum L.)
Gugała M., Zarzecka K.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 64–71 Pełny tekst (Full text) PDF

  Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszenżyta w Polsce
  The factors effecting the regional differentiation of triticale production in Poland
Jaśkiewicz B.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 72–80 Pełny tekst (Full text) PDF

  Opłacalność uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych w latach 2005–2007
  Profitability of winter wheat and winter triticale grow in productive conditions in the years 2005–2007
Majchrzak L., Pudełko J., Spurtacz S.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 81–88 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ odmiany i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia ozimego
  Effect of cultivar and nitrogen fertilization on yield of winter barley
Noworolnik K., Leszczyńska D., Dworakowski T., Sułek A.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 89–95 Pełny tekst (Full text) PDF

  Przydatność nowych odmian łubinu wąskolistnego do uprawy na zieloną masę
  Usefulness of new blue lupine varieties for cultivation on green mass
Podleśny J.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 96–104 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie i wartość paszowa mieszanek Festulolium braunii (Richt.) a. Camus z di- i tetraploidalnymi odmianami koniczyny łąkowej
  Yielding and fodder value of mixtures of Festulolium braunii (Richt.) a. Camus with di- and tetraploid varieties of red clover
Staniak M.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 105–115 Pełny tekst (Full text) PDF

  Rozwój roślin owsa o zróżnicowanym okresie dojrzewania w mieszance z jęczmieniem jarym
  Development of differentiated in maturity period oats in mixture with spring barley
Stokłosa A., Stępnik K.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 116–125 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plon ziarna kukurydzy w rejonach uprawy w latach 2002–2005 w świetle badań własnych i doświadczeń PDO
  Yield of maize grain in cultivation regions in the years 2002–2005 in own study and PDO experiments
Styszko L., Majewski A.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 126–137 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ terminu siewu i zbioru na plonowanie oraz zawartość białka w ziarnie pszenicy jarej odmiany Nawra
  Influence of sowing and harvest date on grain yield and protein content in grain of spring wheat cv. Nawra
Sułek A.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 138–144 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie owsa nagoziarnistego i bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach
  Yielding of naked oat and faba bean in pure sowing and mixtures
Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 145–151 Pełny tekst (Full text) PDF

  Skład chemiczny ziarna owsa nagoziarnistego i nasion bobiku uprawianych w siewie czystym i w mieszankach
  Chemical composition of naked grains oat and faba bean seeds in pure sowing and mixtures
Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Tobiasz-Salach R., Kubit P.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 152–157 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wykorzystanie fosforu w zależności od wielkości dawki i formy nawozu fosforowego
  Utilization of phosphorus depending on applied rates and form of fertilizer
Tujaka A., Gosek S.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 158–164 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena plonowania różnych form owsa
  Evaluation of grain yield of different oat forms
Witkowicz R., Lepiarczyk A., Pisulewska E.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 165–175 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie żyta ozimego w różnych zmianowaniach
  Yielding of winter rye in different crop rotation
Wojciechowski W.
  Fragm. Agron. 26 (2) 2009, 176–182 Pełny tekst (Full text) PDF