Fragmenta Agronomica

REDAKCJA - zobacz >>>

Adres Redakcji:
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-632 Poznań, Dojazd 11
tel. (61) 848 7418; e-mail: blechar@up.poznan.pl
  Fragmenta Agronomica
Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja drukowana, nr ISSN 0860-4088

Fragmenta Agronomica   Vol. 26, No. 1 (2009)


 Plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu
 Winter triticale yielding according to the previous crop
Buraczyńska D., Ceglarek F.
 Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 9–18 Pełny tekst (Full text) PDF

 Wpływ uprawy roli i czynników regenerujących na zachwaszczenie pszenicy jarej
 Effect of tillage and regeneration factors on weed infestation of spring wheat
Faltyn U., Kordas L.
 Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 19–24 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ sposobu nawożenia siarką i dolistnej aplikacji magnezu i boru na plonowanie rzepaku jarego oraz zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku
 Influence of sulphur fertilization and foliar application with magnesium and boron on the spring oilseed rape yield and glucosinolates content in seeds
Figas A.
 Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 25–33 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze
 The influence of stubble catch crops on weed infestation of spring barley grown in monoculture
Gawęda D.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 34–41 Pełny tekst (Full text) PDF

  Efektywność ekonomiczna różnych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy ozimej po sobie
Economic effectiveness of various soil tillage systems in continuous cropping winter wheat
Kordas L.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 42–48 Pełny tekst (Full text) PDF

  Waloryzacja użytkowa i przyrodnicza zbiorowisk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea wybranych dolin rzecznych Wielkopolski
Valorisation of the fodder score and natural values of meadow communities of the Molinio-Arrhenatheretea class from selected river valleys in the region of Wielkopolska
Kryszak J., Kryszak A., Klarzyńska A., Strychalska A.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 49–58 Pełny tekst (Full text) PDF

  Produkcyjność jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie w zależności od systemu uprawy roli
Productivity of spring barley cultivated in cereal crop rotation depending on tillage systems
Lepiarczyk A., Stępnik K.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 59–66 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie i cechy jakościowe buraków cukrowych w zależności od nawożenia w wieloletnich doświadczeniach
Yielding and quality parameters of sugar beets depending on fertilization in long-term experiments
Mercik S., Urbanowski S., Lenart S.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 67–75 Pełny tekst (Full text) PDF

  Fizyczne i chemiczne właściwości gleb gytiowych a roślinność łąk ekstensywnych i nieużytkowanych
 Physical and chemical properties of gyttja-muck soils and flora of extensive or non utilization meadow
Pawluczuk J., Alberski J., Stępień A.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 76–83 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie oraz skład mineralny brązowo i żółtoplewkowych form owsa
 Yield and mineral composition of brown and yellow-husked oat forms
Pisulewska E., Lepiarczyk A., Gambuś F., Witkowicz R.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 84–92 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie i skład chemiczny wsiewek międzyplonowych
 The yielding and chemical composition of undersown crops
Płaza A., Ceglarek F., Gąsiorowska B., Królikowska M.A.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 93–99 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie i skład chemiczny ziarna nagoziarnistej formy owsa karłowego (STH 5630) w zależności od gęstości siewu i nawożenia azotem
 Effect of sowing rates and nitrogen fertilization on grain yield and chemical composition of naked short-shoot oat (STH 5630)
Podolska G., Nita Z., Mikos M.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 100–107 Pełny tekst (Full text) PDF

  Plonowanie oraz zawartość białka u wybranych odmian koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.)
 Yield and total protein content in some red clover (Trifolium pratense L.) cultivars
Radkowski A., Styrc N.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 108–114 Pełny tekst (Full text) PDF

  Ocena oddziaływania jęczmienia uprawianego w mieszance z pszenżytem lub grochem w zależności od dawki nawożenia azotem
 Assessment of barley interactions in mixture with triticale or field pea affected by nitrogen fertilizer rate
Sobkowicz P., Podgórska-Lesiak M.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 115–126 Pełny tekst (Full text) PDF

  Wpływ warunków pogodowych i systemów uprawy roli na produkcyjność bobiku (Vicia faba ssp. minor L.)
 Effect of weather conditions and soil tillage systems on the productivity of faba bean (Vicia faba ssp. minor L.)
Stępnik K., Lepiarczyk A.
  Fragm. Agron. 26 (1) 2009, 127–134 Pełny tekst (Full text) PDF